ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย OrCAD

ผู้เขียน: ธนันต์ ศรีสกุล
ISBN: 978-616-7897-20-2
จำนวนหน้า: 280 หน้า
ขนาด: 16.5 x 19 x 1.3 ซม.
รูปแบบหนังสือ: หนังสือขาวดำ

ราคาปก: 175 บาท
ราคาสั่งซื้อ: 160 บาท
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน  


  เรียนรู้การออกแบบและจำลองการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น...
 • สัญญาณ Frequency Domain (โดเมนทางความถี่)
 • สัญญาณ Time Domain (โดเมนทางเวลา)
 • วงจร Bias BJT, C & L และ Schmitt Trigger
 • วงจรที่ใช้ไอซีเบอร์ AD633 และ CD4016B
 • วงจรมอดูเลตสัญญาณ AM, PWM และ Hartley-OSC
 • วงจร LPF 3, HPF 3, BPF และ BRF
 • วงจร DVCC, Log amp และ Rectifier Circuit

หนังสือเล่มนี้ใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาอะไรบ้าง

 • การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
 • การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
 • ...และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาอื่นๆ ได้

หนังสือเล่มนี้เหมาะกับใคร

 • นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีโทรคมนาคม และไฟฟ้า
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจในงานทางด้านการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ควรรู้อะไรมาบ้างก่อนอ่านหนังสือเล่มนี้

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องพีซีหรือเครื่องโน้ตบุ๊ก

ต้องมีอะไรบ้างเพื่อทดลองทำตามเนื้อหาในหนังสือ

 • เครื่องพีซีหรือโน้ตบุ๊ก
 • โปรแกรม OrCAD


บทที่ 1 รู้จักโปรแกรม OrCAD

 • ประวัติความเป็นมาของ OrCAD
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมจากที่ไหนและต้องมีอะไรบ้าง
 • ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม
 • การใช้งานโปรแกรม OrCAD เบื้องต้น
 • ตัวอย่างการวิเคราะห์วงจรด้วยโปรแกรม OrCAD

บทที่ 2 ดูลักษณะการทำงานของวงจรในรูปแบบ Frequency Domain

 • วิธีเลือกใช้การวิเคราะห์วงจรแบบ AC Sweep
 • วิเคราะห์วงจรแบบไฟสลับ
 • วิเคราะห์ผลการทำงานของวงจร

บทที่ 3 ดูลักษณะการทำงานของวงจรในรูปแบบ Time Domain

 • วิธีเลือกใช้การวิเคราะห์วงจรแบบ Time Domain
 • วิเคราะห์วงจรแบบ Time Domain
 • วิเคราะห์ผลการทำงานของวงจร

บทที่ 4 ออกแบบวงจรไบแอสทรานซิสเตอร์

 • ออกแบบวงจรไบแอสทรานซิสเตอร์ แบบที่ 1
 • ออกแบบวงจรไบแอสทรานซิสเตอร์ แบบที่ 2
 • ออกแบบวงจรไบแอสทรานซิสเตอร์ แบบที่ 3
 • วิเคราะห์ผลการทำงานของวงจรแบบที่ 3

บทที่ 5 ศึกษาลักษณะการทำงานของตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนำ

 • คุณสมบัติของตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนำ
 • การหาค่ารีแอกแตนซ์ของตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนำ
 • วิเคราะห์ผลการทำงานของวงจร
 • วิเคราะห์ผลการทำงานของวงจรแบบ Time Domain

บทที่ 6 ออกแบบวงจร Schmitt Trigger

 • วงจร Schmitt Trigger แบบไม่กลับเฟส
  • ตัวอย่างการออกแบบวงจร
  • วิเคราะห์ผลการทำงานของวงจร
 • วงจร Schmitt Trigger แบบกลับเฟส
  • ตัวอย่างการออกแบบวงจร
  • วิเคราะห์ผลการทำงานของวงจร
 • วงจร Schmitt Trigger แบบปรับค่าได้
  • ตัวอย่างการออกแบบวงจร
  • วิเคราะห์ผลการทำงานของวงจร

บทที่ 7 ออกแบบวงจรขยายสัญญาณกระแสและวงจรขยายสัญญาณแรงดัน

 • วงจรขยายสัญญาณกระแส
  • ตัวอย่างการคำนวณวงจร
  • ทดสอบวงจร
  • วิเคราะห์ผลการทำงานของวงจร
 • วงจรขยายสัญญาณแรงดัน
  • ทดสอบวงจร
  • วิเคราะห์ผลการทำงานของวงจร

บทที่ 8 ออกแบบออปแอมป์

 • ดูกราฟคุณลักษณะของออปแอมป์ที่เป็นเชิงเส้น
 • ดูผลการตอบสนองทางความถี่ (Frequency response)
 • ดูลักษณะสัญญาณของวงจรเพื่อหาอัตราขยายแรงดัน

บทที่ 9 ออกแบบวงจร Pulse Width Modulation

 • หลักการทำงานของวงจร
 • สมการที่ใช้ในการคำนวณหาค่าต่างๆ ของวงจร
 • ตัวอย่างการออกแบบวงจร
 • ทดสอบวงจร

บทที่ 10 ออกแบบวงจรที่ใช้ไอซี CMOS Bilateral Switch

 • หลักการทำงานของวงจรกำเนิดสัญญาณควบคุมด้วยแรงดัน
 • ตัวอย่างการออกแบบวงจรและทดสอบวงจร
 • ทดสอบวงจรกำเนิดสัญญาณควบคุมด้วยแรงดัน
 • วิเคราะห์ผลการทำงานของวงจร

บทที่ 11 ออกแบบวงจรผลิตความถี่แบบ Hartley

 • หลักการทำงานของวงจรผลิตความถี่
 • ทดสอบวงจรผลิตความถี่แบบ Hartley
 • วิเคราะห์ผลการทำงานของวงจร

บทที่ 12 ออกแบบวงจรกรองความถี่

 • หลักการทำงานของวงจรกรองตความถี่
 • ดูผลการตอบสนองทางความถี่ของวงจรกรองความถี่ต่ำ ผ่านอันดับ 3
 • ดูผลการตอบสนองทางความถี่ของวงจรกรองความถี่สูง ผ่านอันดับ 3

บทที่ 13 ออกแบบวงจรกรองความถี่แบบความถี่ผ่านและวงจรกำจัดความถี่

 • ดูผลตอบสนองทางความถี่ของวงจรกรองความถี่ผ่าน
 • ทดสอบผลของวงจรกรองความถี่ผ่าน
 • ดูผลการตอบสนองทางความถี่ของวงจรกำจัดความถี่

บทที่ 14 ออกแบบวงจร DVCC

 • พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบวงจร Differential Voltage to Current Converter
 • ทดสอบการทำงานของวงจร
 • วิเคราะห์ผลการทำงานของวงจร

บทที่ 15 ออกแบบวงจร Logarithmic Amplifiers

 • พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบวงจร Logarithmic Amplifiers
 • ตัวอย่างการคำนวณและออกแบบวงจร
 • วิเคราะห์ผลการทำงานของวงจร

บทที่ 16 ออกแบบวงจร Rectifier Circuit

 • วงจรแหล่งจ่ายไฟตรงแบบครึ่งคลื่น
 • ทดสอบวงจรแหล่งจ่ายไฟตรงแบบครึ่งคลื่น
 • วงจรแหล่งจ่ายไฟตรงแบบเต็มคลื่น
 • ทดสอบวงจรแหล่งจ่ายไฟตรงแบบเต็มคลื่น