ระบบไอซีทีและการจัดการยุคใหม่

ผู้เขียน: ดร.พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ
ISBN: 978-616-7119-18-2
จำนวนหน้า: 552 หน้า
ขนาด: 18.5 x 25.5 x 3.0 ซม.
รูปแบบหนังสือ: หนังสือขาวดำ

ราคาปก: 295 บาท
ราคาสั่งซื้อ: 260 บาท
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน  


 • อธิบายระบบไอซีทีได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
 • เนื้อหาใหม่ เข้มข้น ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ยุคใหม่
 • มีกรณณีศึกษาทุกบทเพื่อสร้างความเข้าใจและประยุกต์ใช้ได้จริง
 • มีแบบฝึกหัดทบทวนทุกบทเพื่อลับสมองและทดสอบความเข้าใจ
 • Analysis, Design and Applications for Organization Intelligence

เนื้อหาที่น่าสนใจในหนังสือ

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไอซีที
 • ทรัพยากรระบบไอซีทีและแนวโน้มการพัฒนา
 • การบริหารจัดการทรัพยากรระบบไอซีที
 • จริยธรรมและความปลอดภัยของระบบไอซีที
 • ระบบฐานข้อมูลและการจัดการแนวใหม่
 • การออกแบบและพัฒนาระบบไอซีที
 • บทบาทระบบไอซีทีในองค์กรสมัยใหม่
 • ระบบไอซีทีเพื่อการจัดการ
 • การจัดการระบบไอซีทีเชิงกลยุทธ์
 • กลยุทธ์ระบบไอซีทีระหว่างประเทศ
 • นวัตกรรมและระบบไอซีทีสำหรับการจัดการความรู้
 • การวางแผนพัฒนาองค์กรด้วยระบบไอซีที
 • การบริหารโครงการพัฒนาระบบไอซีที
 • การประยุกต์ใช้ระบบไอซีทีในการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่

หนังสือเล่มนี้เหมาะกับใครบ้าง

 • นิสิตนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ทุกระดับ
 • ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบไอซีที
 • นักวิจัยด้านการพัฒนาระบบไอซีทีเพื่อการพัฒนาองค์กร
 • ผู้บริหารองค์กรทุกระดับ


บทที่ 1 ก้าวสู่ระบบไอซีที INTRODUCTION TO ICT SYSTEM

 • ระบบสารสนเทศ
 • มูลเหตุที่ทำให้เกิดระบบไอซีที
 • เป้าหมายและภารกิจของระบบไอซีที
  • หน้าที่ของระบบไอซีที
  • ระบบไอซีทีกับการวางแผน
 • ความสําคัญของระบบไอซีที
 • ประโยชน์ของระบบไอซีทีต่อหน่วยงานต่างๆ
  • ธุรกิจการบิน
  • ธุรกิจธนาคาร
  • อุตสาหกรรม
  • รัฐวิสาหกิจ
 • แผนกระบบไอซีที
 • กรณีศึกษา : องค์กรที่นำระบบไอซีทีมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การพัฒนาและแนวโน้มของระบบไอซีที
 • ส่งท้ายบท
 • คำถาม

บทที่ 2 ทรัพยากรระบบไอซีที ICT SYSTEM RESOURCES

 • ทรัพยากรของระบบไอซีที
  • ทรัพยากรฮาร์ดแวร์
  • ทรัพยากรซอฟต์แวร์
  • ทรัพยากรข้อมูล
  • ทรัพยากรระบบสื่อสารข้อมูล
  • ทรัพยากรบุคลากร
  • ทรัพยากรกระบวนการ
 • การประยุกต์ใช้ระบบไอซีที
  • งานด้านการศึกษา
  • งานด้านธุรกิจ
  • งานด้านอุตสาหกรรมและการผลิต
  • งานด้านการสาธารณสุข
  • งานด้านการสื่อสารโทรคมนาคม
  • งานด้านหน่วยงานราชการ
  • งานด้านความบันเทิง
 • แนวโน้มของทรัพยากรระบบไอซีที
  • แนวโน้มด้านฮาร์ดแวร์
  • แนวโน้มด้านซอฟต์แวร์
  • แนวโน้มด้านข้อมูลไอซีที
  • แนวโน้มด้านการสื่อสาร
 • จริยธรรมและความปลอดภัยของระบบไอซีที
  • มิติด้านจริยธรรมของระบบไอซีที
  • ความเป็นส่วนตัว
  • ความถูกต้อง
  • ความเป็นเจ้าของ
  • การเข้าถึงข้อมูล
 • กรณีศึกษา: องค์กรที่มีการจัดการทรัพยากรระบบไอซีทีอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ส่งท้ายบท
 • คำถาม

บทที่ 3 ระบบฐานข้อมูลและการจัดการแนวใหม่ DATABASE SYSTEM AND MODERN MANAGEMENT

 • ความหมายและความสำคัญของฐานข้อมูล
  • ความหมายของฐานข้อมูล
  • ความสำคัญของระบบฐานข้อมูล
  • ระบบจัดการฐานข้อมูล
 • องค์ประกอบและลักษณะของฐานข้อมูล
  • องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล
  • หน้าที่ของโปรแกรม DBMS
  • รูปแบบของฐานข้อมูล
  • แผนภาพกระแสข้อมูล
  • แผนภาพบริบท
  • พจนานุกรมข้อมูล
  • แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
 • การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
 • แนวคิดการพัฒนาฐานข้อมูล
  • การพัฒนาฐานข้อมูลตามรูปแบบของวงจรการพัฒนาระบบงานไอซีที
  • การพัฒนาฐานข้อมูลตามรูปแบบของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
  • การพัฒนาฐานข้อมูลตามรูปแบบของวงจรการพัฒนาฐานข้อมูล
 • เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
  • เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเบื้องต้น
  • เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล
 • การทำงานด้วยระบบการจัดการฐานข้อมูล
 • การบริหารและแนวโน้มการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
  • การบริหารระบบฐานข้อมูล
  • แนวโน้มการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
 • ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
 • ความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล
 • การติดตามและควบคุมการใช้งานฐานข้อมูล
 • โกดังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล
  • โกดังข้อมูล
  • การทำเหมืองข้อมูล
 • กรณีศึกษา: องค์กรที่ประสบผลสำเร็จด้านการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
 • ส่งท้ายบท
 • คำถาม

บทที่ 4 การออกแบบและพัฒนาระบบไอซีที ICT SYSTEM DESIGN AND DEVELOPMENT

 • การออกแบบระบบ
 • ความหมายของการออกแบบและพัฒนาระบบไอซีที
 • วิธีการและขั้นตอนในการพัฒนาระบบไอซีที
  • การศึกษาความเป็นไปได้
  • การวิเคราะห์ระบบ
  • การออกแบบระบบ
  • การเขียนโปรแกรม
  • การทดสอบระบบ
  • การปรับใช้ระบบ
  • การบำรุงรักษาระบบ
 • เครื่องมือในการพัฒนาระบบไอซีที
  • การสร้างแบบจำลอง
  • การสร้างต้นแบบ
  • การสร้างความร่วมมือ
  • การพัฒนาโดยผู้ใช้ระบบ
  • การว่าจ้างบุคคลภายนอก
 • การติดตั้งและตรวจสอบระบบงานใหม่
  • การติดตั้งระบบงานใหม่
  • การตรวจสอบแผนงานการติดตั้งระบบ
 • การวางแผนด้านระบบไอซีทีขององค์กร
 • หลักความสำเร็จของการพัฒนาระบบงานไอซีที
  • หลักการที่ 1 : ระบบเป็นของผู้ใช้
  • หลักการที่ 2 : การจัดตั้งและแบ่งกลุ่มของระบบออกเป็นกลุ่มงานย่อย
  • หลักการที่ 3 : ขั้นตอนการพัฒนาระบบงานไม่ใช่แบบอนุกรม
  • หลักการที่ 4 : ระบบงานข้อมูลไอซีทีถือเป็นการลงทุน
  • หลักการที่ 5 : อย่ากลัวที่จะต้องยกเลิกการพัฒนาระบบ
  • หลักการที่ 6 : ในทุกขั้นตอนของการพัฒนาจะต้องมีการจัดทำเอกสารเพื่อใช้อ้างอิงเสมอ
 • การพัฒนาระบบงานอย่างรวดเร็ว
 • การพัฒนาระบบสนับสนุนห่วงโซ่อุปทาน
 • ส่งท้ายบท
 • คำถาม

บทที่ 5 บทบาทระบบไอซีทีในองค์กรสมัยใหม่ ROLES OF ICT SYSTEM IN MODERN OGANIZATION

 • องค์กรและการบริหารจัดการ
  • การจัดโครงสร้างองค์กร
  • ระบบงานหลักในองค์กร
  • ระบบไอซีทีสำหรับการสนับสนุนการทำงาน
  • ความหมายของการบริหารจัดการ
 • ผลกระทบของระบบไอซีทีที่มีต่อองค์กร
 • บทบาทของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • คุณสมบัติที่ดีของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • ประโยชน์ที่ได้จากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • การจัดการทรัพยากรระบบไอซีที
  • การจัดหาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการบริการ
  • การประเมินฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการ
  • การประเมินการบริการระบบไอซีที
  • กิจกรรมที่ทำให้บังเกิดผลหรือการนำไปใช้อื่นๆ
  • วิธีการปรับเปลี่ยน
 • การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  • หลักการจัดการเทคโนโลยี
  • บทบาทของเทคโนโลยีต่อการปฏิบัติงานขององค์กร
  • สิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยี
  • นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
  • การกระจายเทคโนโลยี
  • ผู้บริหารเทคโนโลยี
 • ประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการใช้ระบบไอซีที
 • การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์เคลื่อนที่
 • ส่งท้ายบท
 • คำถาม

บทที่ 6 การจัดการระบบไอซีทีเชิงกลยุทธ์ ICT SYSTEM STRATEGY MANAGEMENT

 • การจัดการเชิงกลยุทธ์
  • การกำหนดทิศทาง
  • การวิเคราะห์ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม
  • การกำหนดกลยุทธ์
  • การดำเนินกลยุทธ์
  • การประเมินผลและควบคุมกลยุทธ์
  • ลำดับขั้นของกลยุทธ์
  • การคิดเชิงกลยุทธ์
  • หลักการสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์
 • เทคนิคการจัดการเชิงกลยุทธ์
  • บาลานซ์ สกอร์การ์ด
  • ซิกส์ ซิกมา
 • ความหมายของระบบไอซีทีเชิงกลยุทธ์
 • ความท้าทายของระบบไอซีทีเชิงกลยุทธ์
 • กรอบแนวคิดเกี่ยวกับระบบไอซีทีเชิงกลยุทธ์
  • กรอบแนวคิดของชาร์ล ไวส์แมน
  • โมเดลห่วงโซ่คุณค่า
 • ผลกระทบของระบบไอซีทีต่อการแข่งขัน
 • ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกลยุทธ์ธุรกิจและแผนกลยุทธ์ระบบไอซีที
 • ประเด็นของการใช้กลยุทธ์ระบบไอซีทีในการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่
 • กลยุทธ์ระบบไอซีทีระหว่างประเทศ
 • ส่งท้ายบท
 • คำถาม

บทที่ 7 การบริหารโครงการพัฒนาระบบไอซีที MANAGEMENT OF ICT SYSTEM DEVELOPMENT PROJECT

 • หลักการขั้นพื้นฐานของโครงการ
  • ความหมายของโครงการ
  • การบริหารโครงการ
 • กระบวนการบริหารโครงการ
 • การประเมินโครงการพัฒนาระบบไอซีที
  • วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ
  • ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินโครงการ
  • องค์ประกอบของการประเมินโครงการ
  • มาตรฐานของการประเมินโครงการ
 • ประเด็นย่อยสำหรับการบริหารโครงการ
 • การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์
  • การตรวจสอบสภาพแวดล้อม
  • การกําหนดโครงการเชิงกลยุทธ์
  • การนําโครงการเชิงกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
  • การประเมินและควบคุมโครงการเชิงกลยุทธ์
 • ส่งท้ายบท
 • คำถาม

ภาคผนวก นิยามศัพท์เฉพาะด้านระบบไอซีที

ประวัติและผลงานผู้เขียน

เอกสารอ้างอิง