การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ (Production and Operation Management)

ผู้เขียน: เกียรติศักดิ์ จันทร์แดง
ISBN: 974-94987-5-5
จำนวนหน้า: 312 หน้า
ขนาด: 19 x 24 ซม.
รูปแบบหนังสือ: หนังสือขาวดำ

ราคาปก: 175 บาท
ราคาสั่งซื้อ: 160 บาท
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน  


  หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารงานทางด้านอุตสาหกรรม และการปฏิบัติการทางการผลิตและการบริหาร พร้อมตัวอย่างการคำนวณเพื่อแก้ปัญหาทางด้านอุตสาหกรรม และการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เนื้อหาสำคัญภายในเล่ม มีอาทิ...
 • หลักการบริหารการผลิตและการปฏิบัติการซึ่งผู้บริหารควรรู้
 • วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิต ซึ่งสามารถทำได้จริง
 • การวางแผนวัสดุคงเหลือที่จะช่วยเพิ่มกำไรให้แก่องค์กร
 • การวางผังการดำเนินงาน เพื่อให้ระบบการผลิตเป็นไปอย่างราบรื่น

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับใครบ้าง

 • นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
 • วิศวกรและผู้จัดการทางด้านการผลิต
 • ผู้บริหารงานทางด้านอุตสาหกรรม
 • ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการบริหารอุตสาหกรรมทั่วไป

เหมาะสำหรับเป็นหนังสือประกอบการเรียนในรายวิชาใดบ้าง

 • การจัดการการผลิต (Production Management)
 • การบริหารการผลิต (Operation Management)
 • การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ (Production and Operation Management)
 • รายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


บทที่ 1 บทนำสู่การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ (Introduction to Production and Operation Management)

การบริหารเป็นเรื่องสำคัญที่จำเป็นต้องพิจารณาในการดำเนินงาน ทั้งด้านการผลิตและการบริการ ผู้บริหารจะต้องมีการพิจารณาปัจจัยนำเข้า และกระบวนการผลิต ไปจนถึงปัจจัยนำออก สิ่งเหล่านี้จะต้องสามารถวัดผลได้ จึงจะถือว่าการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

 • การผลิตและการปฏิบัติการ
 • การจัดการการผลิตและการปฏิบัติงาน
 • การศึกษาด้านการบริหารการผลิตและการบริหารการปฏิบัติการ
 • องค์การกับการจัดการด้านการปฏิบัติงาน
 • แนวโน้มของการจัดการด้านการปฏิบัติงาน
 • การปฏิบัติการในส่วนของงานบริการ
 • ผลผลิต
 • การวัดผลผลผลิต
 • ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับผลผลิต
 • ผลผลิตและการบริการ

บทที่ 2 กลยุทธ์การดำเนินงานและการปฏิบัติงาน (Production and Operation Strategy)

การดำเนินงานด้านการผลิตหรือการบริการสำหรับธุรกิจต่างๆ ในปัจจุบันนี้ ผู้บริหารนิยมใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน เช่น การลดต้นทุน, การตอบสนองที่รวดเร็ว, การสร้างความแตกต่าง ฯลฯ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

 • การกำหนดภารกิจ กลยุทธ์และยุทธวิธี
 • ส่วนประกอบของกลยุทธ์การปฏิบัติการ
 • ข้อควรพิจารณาในการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงาน
 • การบรรลุข้อได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยการปฏิบัติการ
 • การตัดสินใจในการบริหารการปฏิบัติการ 10 ประการ
 • ข้อคำนึงสำหรับกลยุทธ์การปฏิบัติการ
 • การพัฒนากลยุทธ์และการปฏิบัติการ
 • ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญ
 • การสร้างและการจัดหาคนเข้าทำงานขององค์กร

บทที่ 3 การพยากรณ์ (Forecasting)

การพยากรณ์ เป็นวิธีการที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการประมาณการล่วงหน้า เพื่อจะได้สามารถวางแผนการปฏิบัติงานและปรับกลยุทธ์ให้ตอบสนองกับความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

 • ความหมายของการพยากรณ์
 • ประเภทของการพยากรณ์
 • เทคนิคการพยากรณ์
 • การพยากรณ์โดยวิธี Least Square
 • การพยากรณ์เชิงสหสัมพันธ์
 • วิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
 • ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก
 • วิธีปรับเรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล

บทที่ 4 การวางแผนเลือกที่ตั้ง (Location Planning)

การเลือกทำเลที่ตั้งธุรกิจ ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงกับการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น เราต้องมาศึกษารายละเอียดของหลักการเกี่ยวกับเลือกทำเลที่ตั้งกันในบทนี้

 • ที่ตั้ง
 • บทบาทที่ตั้งต่อการดำเนินงาน
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้ง
 • ขั้นตอนการเลือกที่ตั้ง
 • การคำนวณระยะทางในการขนส่ง
 • วิธีจุดศูนย์ดุลย์
 • การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
 • กลยุทธ์ในการเลือกที่ตั้งสถานประกอบการด้านบริการ

บทที่ 5 การจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management)

สิ่งที่ควรพิจารณาอีกประการหนึ่งที่จะลืมเสียมิได้ คือ คุณภาพ หลักการและวิธีการจัดการคุณภาพ ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญต่อธุรกิจทั้งสิ้น ดังนั้น เราจะต้องการเลือกวิธีจัดการคุณภาพให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจที่สุด

 • มาตรฐานด้านคุณภาพ
 • การจัดการคุณภาพโดยรวม
 • ความพึงพอใจของลูกค้า
 • การมีส่วนร่วมของพนักงาน
 • การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • วงล้อเดมมิ่ง (Deming Cycle)
 • เครื่องมือการบริหารคุณภาพโดยรวม

บทที่ 6 การวางแผนกำลังการผลิต (Production Capability Planning)

ปัจจัยสำคัญที่จะขาดไม่ได้ในการดำเนินงาน คือ กำลังการผลิต ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้สามารถวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักสำคัญ คือ การประหยัดโดยขนาด เพื่อให้ธุรกิจสามารถประหยัดต้นทุนต่อหน่วยได้ รวมถึงปัจจัยสำคัญต่างๆ ที่ส่งผลโดยตรงกับกำลังการผลิต ตลอดจนความสามารถในการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในการดำเนินการทางธุรกิจ

 • กำลังการผลิต
 • การวัดกำลังการผลิต
 • การวางแผนกำลังการผลิต
 • การประหยัดโดยขนาด
 • กลยุทธ์กำลังการผลิต
 • ขั้นตอนการตัดสินใจในเรื่องกำลังการผลิตอย่างเป็นระบบ
 • แผนภูมิการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
 • การวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุนเพื่อช่วยในการวางแผนกำลังการผลิต
 • การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนกับการตัดสินใจในกระบวนการวางแผนการผลิต

บทที่ 7 การวางผังการดำเนินงาน (Operation Layout)

เครื่องมือหรือเครื่องจักรสำหรับงานผลิต เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เครื่องมือหรือเครื่องจักรจะต้องถูกจัดวางอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 • การวางผังการดำเนินงาน
 • ชนิดของการวางผัง
 • การวางผังแบบผสม
 • การจัดวางผังตามกระบวนการ
 • การวางผังตามกระบวนการ
 • ผังสำนักงาน
 • การวางผังตามผลิตภัณฑ์

บทที่ 8 การวางแผนแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ (Labor and Human Resource Planning)

การจัดการแรงงานและทรัพยกรมนุษย์ เป็นเรื่องละเอียดอ่อนในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากแรงงานหรือคน เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดขององค์กร การจ่ายค่าแรง, การวางผังองค์กร, การจูงใจ และการใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและให้มีผลกระทบกับจิตใจน้อยที่สุด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

 • โครงสร้างองค์กร
 • การวางแผนแรงงาน
 • การจูงใจ
 • การฝึกอบรม
 • การออกแบบงาน
 • มาตรฐานของงาน
 • วิธีการวัดงาน
 • การศึกษาเวลา

บทที่ 9 การวางแผนการผลิตรวม (Aggregate Planning)

การวางแผนการผลิตรวม เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ โดยวัตถุประสงค์ที่สำคัญประการหนึ่งก็เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า หรือสามารถผลิตให้เพียงพอตามที่ได้พยากรณ์ไว้ กลยุทธ์ที่สำคัญในการวางแผนการผลิตรวม นอกเหนือจากการจ้างงานในเวลาปกติแล้ว ยังมีการจ้างงานล่วงเวลา และการส่งงานให้ผู้รับเหมาทำแทน ซึ่งล้วนแล้วแต่จำเป็นต้องวางแผนเพื่อเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุด

 • การวางแผนการผลิตรวม
 • กระบวนการวางแผนการผลิตรวม
 • วัตถุประสงค์พื้นฐานของการแผน
 • การพิจารณาทางเลือกในการวางแผน
 • ลักษณะของการทำแผนการผลิตรวม
 • กลยุทธ์การวางแผนการผลิตรวม
 • วิธีการทำตารางแผนการผลิตรวม
 • ตัวแบบการขนส่งแบบโปรแกรมเชิงเส้นตรง
 • ตัวแปรสัมประสิทธิ์การบริการ
 • ตารางการผลิตรวมในธุรกิจบริการ

บทที่ 10 การบริหารวัสดุคงเหลือ (Inventory Management)

ในการดำเนินธุรกิจ จำเป็นจะต้องมีการจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปไว้ในลักษณะของวัสดุคงคลัง เพื่อรอการผลิตหรือส่งขายให้แก่ลูกค้าต่อไป ดังนั้นการบริหารวัสดุคงคลังจึงมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินงานมีต้นทุนในการจัดการกับวัสดุคงคลังต่ำที่สุดนั่นเอง

 • การจัดการวัสดุ
 • หน้าที่ของการจัดการวัสดุ
 • การจัดหาวัตถุดิบ
 • วัสดุคงเหลือ
 • หน้าที่ของวัสดุคงเหลือ
 • ประเภทของวัสดุคงเหลือ
 • ผลกระทบจากความไม่สมดุลในการจัดการวัสดุคงเหลือ
 • การบริหารวัสดุคงเหลือ
 • การวัดปริมาณวัสดุคงเหลือ
 • ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด

บทที่ 11 การวางแผนความต้องการวัสดุ (Material Requirement Planning)

วัตถุดิบหรือวัสดุกึ่งสำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับการผลิตนั้น ส่วนมากต้องมีการจัดการให้เหมาะสมกับความต้องการในการผลิต และเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการจัดเก็บเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ดังนั้นการวางแผนความต้องการวัสดุหรือระบบ MRP จึงเข้ามามีบทบาทในการจัดการกับความต้องการวัสดุในปัจจุบัน

 • การวางแผนความต้องการวัสดุ
 • ประโยชน์ของ MRP
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการวัสดุ
 • โครงสร้างการวางแผนความต้องการวัสดุ
 • การบริหารการวางแผนความต้องการของวัสดุ
 • ปัจจัยในการวางแผน
 • การทำงานของระบบ MRP
 • การวางแผนทรัพยากรด้านการจัดจำหน่าย

บทที่ 12 ระบบการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Production Systems for Added Performance)

การดำเนินงานด้านการผลิตหรือบริการในปัจจุบัน ล้วนมีการแข่งขันค่อนข้างสูง หลายธุรกิจจึงแสวงหาวิถีทางที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น ระบบ JIT (Just In Time), ระบบ Kanban และระบบลีน เป็นระบบที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้เป็นอย่างดี

 • ระบบทันเวลาพอดี
 • ระบบ JIT กับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • ระบบ JIT ในการบริการ
 • การประยุกต์ระบบ JIT
 • ระบบ Kanban
 • ระบบการผลิตแบบลีน

บทที่ 13 การบริหารโครงการ (Project Management)

กิจกรรมย่อยในการดำเนินงานอาจเรียกได้ว่าโครงการ ซึ่งการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนิยมทำงานเป็นโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการให้ง่ายขึ้น โดยการศึกษาถึงการวางแผนโครงการและการควบคุมโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งขึ้นไว้เป็นสิ่งสำคัญ อีกทั้งการศึกษาเส้นทางวิกฤติของงาน และการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของโครงการ รวมทั้งการเร่งรัดโครงการ ก็เป็นวิธีการที่ต้องศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 • ความสำคัญของกลยุทธ์ในการบริหารโครงการ
 • การวางแผนโครงการ
 • การควบคุมโครงการ
 • เทคนิคการบริหารโครงการ PERT และ CPM
 • การวิเคราะห์เครือข่ายงาน
 • เครือข่าย PERT และการคาดคะเนเวลากิจกรรม
 • การวิเคราะห์เส้นทางวิกฤติ
 • ความน่าจะเป็นของการทำให้โครงการบรรลุผลสำเร็จ
 • ขั้นตอนการคำนวณด้วยเทคนิค PERT
 • การเร่งรัดโครงการ
 • ประโยชน์และข้อจำกัดของ PERT และ CPM

บรรณานุกรม

ภาคผนวก