รวมชุดคำสั่ง HTML5 + CSS3 ฉบับ Quick Reference

ผู้เขียน: ธีรกฤษณ์ วิจิตลิมาภรณ์
ISBN: 978-616-7897-32-5
จำนวนหน้า: 320 หน้า
ขนาด: 12.7 x 19 x 1.5 ซม. ซม.
รูปแบบหนังสือ: พิมพ์ 4 สี

ราคาปก: 225 บาท
ราคาสั่งซื้อ: 200 บาท
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน  
ภาค รวมชุด tag ของ HTML5

!

 • <!-- --> แทรกหมายเหตุ
 • <!DOCTYPE> ระบุชนิดเอกสาร

A

 • <A> กำหนดจุดลิงก์
 • <ABBR> แสดงตัวย่อ
 • <ADDRESS> แสดงข้อความระบุสถานที่ติดต่อ
 • <AREA> กำหนดพื้นที่การลิงก์สำหรับอิมเมจแมป
 • <ARTICLE> กำหนดการแสดงเนื้อหา
 • <ASIDE> แสดงข้อมูลแยกออกมา
 • <AUDIO> กำหนดการเล่นไฟล์เสียง

B

 • <B> แสดงข้อความแบบตัวหนา
 • <BASE> กำหนด URL พื้นฐานในเว็บเพจ
 • <BDI> แยกข้อความที่กำหนดออกจากข้อความอื่น
 • <BDO> กำหนดทิศทางการอ่าน-เขียนข้อความ
 • <BLOCKQUOTE> กำหนดข้อความอ้างอิง
 • <BODY> กำหนดรูปแบบข้อความบนเว็บเพจ
 • <BR> กำหนดจุดสิ้นสุดบรรทัด
 • <BOTTON> สร้างปุ่มกดใช้งานกับแบบฟอร์ม

C

 • <CANVAS> ใช้สำหรับวาดกราฟิก
 • <CAPTION> กำหนดคำอธิบายตาราง
 • <CITE> แสดงข้อความอ้างอิง
 • <CODE> แสดงซอร์ซโค้ดคอมพิวเตอร์
 • <COL> กำหนดคุณสมบัติของแต่ละคอลัมน์
 • <COLGROUP> กำหนดกลุ่มคอลัมน์ในตาราง

D

 • <DATALIST> แสดงคำช่วยเหลือเมื่อกรอกข้อมูล
 • <DD> อธิบายคำหรือชื่อในรายการข้อมูล
 • <DEL> แสดงการลบข้อความในเอกสาร
 • <DETAILS> กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
 • <DFN> แสดงคำหรือข้อความที่ใช้งาน
 • <DIALOG> สร้างไดอะล็อกบ็อกซ์หรือหน้าต่าง
 • <DIV> กำหนดส่วนในเอกสาร
 • <DL> แสดงรายการข้อมูล
 • <DT> กำหนดชื่อในรายการคำอธิบาย

E

 • <EM> แสดงข้อความตัวเน้น
 • <EMBED> กำหนดการแสดงแอปพลิเคชันภายนอก

F

 • <FIELDSET> จัดกลุ่มฟิลด์ป้อนข้อมูลในแบบฟอร์ม
 • <FIGCAPTION> กำหนดคำอธิบายรูปภาพ
 • <FIGURE> ใส่รูปภาพประกอบเอกสาร
 • <FOOTER> กำหนดส่วนท้ายเอกสาร
 • <FORM> สร้างแบบฟอร์มรับข้อมูล

H

 • <H1> ถึง <H6> กำหนดหัวเรื่องระดับต่างๆ
 • <HEAD> กำหนดข้อมูลส่วนหัวของหน้าเว็บเพจ
 • <HEADER> แสดงข้อความส่วนหัวของเอกสาร
 • <HGROUP> แสดงกลุ่มข้อความส่วนหัว
 • <HR> แสดงเส้นคั่นตามแนวนอน
 • <HTML> กำหนดขอบเขตเอกสาร HTML

I

 • <IFRAME> กำหนดเฟรมแบบ inline
 • <IMG> แสดงรูปภาพกราฟิก
 • <INPUT> สร้างแบบฟอร์มรับค่าอินพุต
 • <INS> เพิ่มเติมข้อความในเว็บเพจ

K

 • <KBD> แสดงชื่อแป้นพิมพ์บนคีย์บอร์ด
 • <KEYGEN> กำหนดการสร้างรหัสเพื่อใช้งานในแบบฟอร์ม

L

 • <LABEL> กำหนดข้อความหน้าฟิลด์ข้อมูลในแบบฟอร์ม
 • <LEGEND> กำหนดคำอธิบายกลุ่มฟิลด์ป้อนข้อมูล
 • <LI> กำหนดรายการข้อมูล
 • <LINK> กำหนดการเชื่อมต่อระหว่างเว็บเพจและข้อมูล

M

 • <MAIN> ระบุเนื้อหาหลักของเอกสาร
 • <MAP> สร้างอิมเมจแมปฝั่งไคลเอนต์
 • <MARK> สร้างการเน้นข้อความ
 • <MENU> แสดงรายการเมนู
 • <MENUITEM> สร้างคำสั่ง/รายการเมนูแบบป๊อปอัป
 • <META> กำหนดข้อมูล Metadata ของเว็บเพจ
 • <METER> สร้างเครื่องมือวัดข้อมูล

N

 • <NAV> สร้างลิงก์เมนูแบบเนวิเกชัน
 • <NOSCRIPT> แสดงข้อความแทนการทำงานของสคริปต์

O

 • <OBJECT> เรียกใช้งานอ็อบเจกต์ต่างๆ
 • <OL> แสดงรายการแบบตัวเลขหรือตัวอักษร
 • <OPTGROUP> จัดกลุ่มตัวเลือกในลิสต์บ็อกซ์
 • <OPTION> แสดงตัวเลือกในลิสต์บ็อกซ์
 • <OUTPUT> แสดงผลลัพธ์จากการคำนวณ

P

 • <P> แสดงข้อความแบบพารากราฟ
 • <PARAM> กำหนดพารามิเตอร์สำหรับปลั๊กอิน
 • <PRE> แสดงข้อความตามรูปแบบต้นฉบับ
 • <PROGRESS> แสดงแถบความคืบหน้าการทำงาน

Q

 • <Q> แสดงข้อความอ้างอิง

R

 • <RP> ให้เบราเซอร์แสดงภาษาต้นฉบับ
 • <RT> กำหนดคำอธิบายและออกเสียงตัวอักษร
 • <RUBY> แสดงข้อความในภาษาของเอเชียตะวันออก

S

 • <S>> แสดงข้อความที่มีเส้นขีดฆ่า
 • <SAMP> แสดงข้อความตัวอย่างโปรแกรม, สคริปต์
 • <SCRIPT> สร้างสคริปต์แบบ Client-side
 • <SECTION> กำหนดการแสดงข้อมูลในส่วนต่างๆ
 • <SELECT> สร้างลิสต์บ็อกซ์ในแบบฟอร์ม
 • <SMALL> กำหนดข้อความให้มีขนาดเล็กลง
 • <SOURCE> กำหนดแหล่งไฟล์มีเดีย
 • <SPAN> ใช้แบ่งส่วนและกำหนดรูปแบบในเอกสาร
 • <STRONG> แสดงข้อความตัวเข้ม
 • <STYLE> กำหนด Style Sheets
 • <SUB> แสดงข้อความตัวห้อย
 • <SUMMARY> ซ่อน/แสดงข้อมูลใต้หัวข้อที่กำหนด
 • <SUP> แสดงข้อความตัวยก

T

 • <TABLE> สร้างตาราง
 • <TBODY> กำหนดขอบเขตข้อมูลในตาราง
 • <TD> สร้างเซลล์ข้อมูลในตาราง
 • <TEXTAREA> สร้างพื้นที่สำหรับกรอกแบบฟอร์ม
 • <TFOOT> กำหนดขอบเขตเซลล์ข้อมูลท้ายตาราง
 • <TH> สร้างเซลล์ข้อมูลหัวตาราง
 • <THEAD> กำหนดขอบเขตของกลุ่มข้อมูลส่วนหัวตาราง
 • <TIME> กำหนดเวลาและวันที่
 • <TITLE> กำหนดชื่อเว็บเพจ
 • <TR> สร้างแถวในตาราง
 • <TRACK> กำหนดแทร็กของมีเดีย

U

 • <U> ขีดเส้นใต้ข้อความ
 • <UL> แสดงลำดับแบบบุลเล็ต

V

 • <VAR> แสดงข้อความแบบตัวแปร
 • <VIDEO> กำหนดการแสดงวิดีโอ

W

 • <WBR> แสดงข้อความแบบไม่เว้นวรรค

ภาค รวมชุด attribute ของ HTML5

A

 • ACCEPT กำหนดชนิดไฟล์ที่ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์
 • ACCEPT-CHARSET เข้ารหัสตัวอักษรที่ใช้ส่งแบบฟอร์ม
 • ACCESSKEY กำหนดคีย์ลัด
 • ACTION กำหนด URL เพื่อรับข้อมูลจากการกรอกแบบฟอร์ม
 • ALT กำหนดข้อความที่ใช้แสดงแทน
 • ASYNC ระบุการทำงานกับสคริปต์ภายนอก
 • AUTOCOMPLETE ควบคุมการป้อนข้อมูลอัตโนมัติในแบบฟอร์ม
 • AUTOFOCUS สร้างปุ่มแสดงหน้าต่างแจ้งเตือน
 • AUTOPLAY ให้ทำงานโดยอัตโนมัติ

B

 • BORDER กำหนดกรอบให้ตาราง

C

 • CHALLENGE กำหนดข้อความเพื่อเข้ารหัส Public-key
 • CHARSET กำหนดชุดตัวอักษร
 • CHECKED ตรวจสอบการป้อนข้อมูล
 • CITE ระบุ URL ไปยังแหล่งที่มา
 • CLASS ระบุคลาสที่ใช้งานกับ Style Sheets
 • COLS กำหนดความกว้างของข้อความ
 • COLSPAN กำหนดจำนวนการรวมเซลล์
 • CONTENT ระบุข้อมูลเพื่อใช้งานคุณสมบัติพิเศษบนเว็บเพจ
 • CONTENTEDITABLE ระบุเนื้อหาเพื่อให้แก้ไขได้หรือไม่ได้
 • CONTROLS ปุ่มควบคุมเสียงและวิดีโอ
 • COORDS ระบุพิกัดของรูปทรงในการสร้างอิมเมจแมป
 • CROSSORIGIN ให้ใช้รูปภาพ Third-party จากเว็บไซต์

D

 • DATA กำหนดแหล่งข้อมูลที่นำมาใช้งานกับอ็อบเจกต์
 • DATETIME ระบุวันและเวลาในการแก้ไข
 • DEFAULT กำหนดค่าเริ่มต้นของแทร็กซับไตเติล
 • DEFER สคริปต์ที่ไม่มีการเขียนข้อความลงเว็บเพจ
 • DIR กำหนดทิศทางการแสดงข้อความ
 • DIRNAME กำหนดทิศทางข้อความที่มีการส่งค่าไป
 • DISABLED ยกเลิกการทำงาน
 • DOWNLOAD ระบุปลายทางในการดาวน์โหลด

E

 • ENCTYPE ระบุการรับ-ส่งข้อมูลในแบบฟอร์ม

F

 • FOR กำหนดอิลิเมนต์ของลาเบล
 • FORM ระบุ ID ให้กับแบบฟอร์ม
 • FORMACTION กำหนด URL เพื่อใช้งานกับแบบฟอร์ม
 • FORMENCTYPE ระบุการเข้ารหัสเมื่อใช้งานแบบฟอร์ม
 • FORMMETHOD กำหนดการส่งข้อมูลผ่าน HTTP
 • FORMNOVALIDATE ไม่ตรวจสอบค่าก่อนส่งผ่านแบบฟอร์ม
 • FORMTARGET กำหนดหน้าต่างหลังรับค่า Submit

H

 • HEADERS กำหนด ID ของเซลล์ส่วนหัวตาราง
 • HEIGHT กำหนดความสูง
 • HIDDEN กำหนดการซ่อนอิลิเมนต์
 • HIGH ระบุช่วงตำแหน่งการแสดงค่าสูงสุด
 • HREF ระบุ URL ของเว็บเพจที่ต้องการลิงก์ไปหา
 • HREFLANG ระบุภาษาของเว็บเพจปลายทางในลิงก์
 • HTTP-EQUIV ระบุชื่อส่วนหัวเพื่อตอบรับผ่าน HTTP

I

 • ID กำหนดรหัสเพื่อใช้อ้างอิง
 • ISMAP กำหนดรูปภาพให้ใช้งานอิมเมจแมปแบบ Server-side

K

 • KEYTYPE ระบุอัลกอริทึมของรหัสทางด้านความปลอดภัย
 • KIND ระบุชนิดของข้อความแทร็ก

L

 • LABEL กำหนดการแสดงข้อความ
 • LANG ระบุภาษาที่ใช้แสดง
 • LIST แสดงรายการข้อมูลอัตโนมัติ
 • LOOP กำหนดจำนวนรอบของการทำงาน
 • LOW ระบุช่วงตำแหน่งการแสดงค่าต่ำสุด

M

 • MANIFEST ตำแหน่งเว็บเพจในแคชกรณีใช้งานแบบออฟไลน์
 • MAX กำหนดค่าสูงสุด
 • MAXLENGTH กำหนดจำนวนตัวอักษรป้อนในช่องข้อมูล
 • MEDIA ระบุประเภทอุปกรณ์ที่ต้องการแสดงผล
 • MEDIAGROUP กำหนดค่าคุณสมบัติหรือการคืนค่ากลุ่มข้อมูล
 • METHOD กำหนดรูปแบบการส่งข้อมูลจากแบบฟอร์ม
 • MIN กำหนดค่าต่ำสุด
 • MULTIPLE กำหนดให้เลือกค่าได้ครั้งละหลายค่า
 • MUTED กำหนดให้ปิดเสียง

N

 • NAME กำหนดชื่ออ้างอิงเพื่อใช้ในแบบฟอร์ม
 • NOVALIDATE ไม่ต้องตรวจสอบการกรอกแบบฟอร์ม

O

 • OPTIMUM ระบุค่าที่เหมาะสมกับการวัด

P

 • PATTERN การตรวจสอบค่าในอิลิเมนต์ <input> อีกครั้ง
 • PLACEHOLDER แสดงคำใบ้ในช่องกรอกข้อความ
 • POSTER กำหนดการแสดงภาพก่อนเล่นวิดีโอ
 • PRELOAD ให้โหลดเสียงหรือวิดีโอเมื่อเว็บเพจถูกโหลด

R

 • READONLY กำหนดให้ช่องกรอกข้อมูลอ่านได้อย่างเดียว
 • REL กำหนดความสัมพันธ์เว็บเพจปัจจุบันกับเว็บเพจที่ลิงก์
 • REQUIRED ระบุการกรอกข้อมูลลงในช่องรับก่อน Submit
 • REVERSED กำหนดการแสดงตัวเลขมากไปหาน้อย
 • ROW กำหนดจำนวนแถวที่ต้องการแสดง
 • ROWSPAN กำหนดจำนวนการรวมเซลล์ทางแนวตั้งในตาราง

S

 • SANDBOX กำหนดชุดคำสั่งพิเศษให้กับเนื้อหา
 • SPELLCHECK ตรวจสอบตัวสะกด
 • SCOPE กำหนดขอบเขตเซลล์ข้อมูลหัวตารางที่เลือก
 • SELECTED กำหนดให้ตัวเลือกถูกเลือกไว้เมื่อโหลดเพจ
 • SHAPE กำหนดรูปร่างของพื้นที่การลิงก์ในอิมเมจแมป
 • SIZE กำหนดขนาด
 • SIZES กำหนดขนาดของไอคอนลิงก์
 • SPAN กำหนดจำนวนของคอลัมน์ที่ต้องการจัดกลุ่ม
 • SRC ระบุตำแหน่งข้อมูลภายนอก
 • SRCDOC กำหนดเนื้อหา HTML ที่แสดงใน <IFRAME>
 • SRCLANG กำหนดภาษาของข้อความซับไตเติล
 • START กำหนดหมายเลขแถวรายการแถวแรก
 • STEP ระบุช่วงหมายเลขในการกรอกข้อมูล
 • STYLE กำหนดรูปแบบการใช้ Style Sheets

T

 • TABINDEX กำหนดลำดับการใช้คีย์ Tab
 • TARGET ระบุชื่อหน้าต่างหรือเฟรมที่ต้องการให้แสดง
 • TITLE กำหนดข้อความแสดงหัวเรื่อง

U

 • USEMAP กำหนดภาพกราฟิกอิมเมจแมปแบบ Client-side

W

 • WIDTH กำหนดความกว้าง
 • WRAP อนุญาตให้ตัดคำเมื่อขึ้นบรรทัดใหม่

ภาค รวมชุดคำสั่ง CSS3

A

 • ANIMATIONS สร้างภาพเคลื่อนไหว
  • @keyframes
  • animation
  • animation-delay
  • animation-direction
  • animation-duration
  • animation-fill-mode
  • animation-iteration-count
  • animation-name
  • animation-play-state
  • animation-timing-function

B

 • BORDERS กำหนดเส้นขอบ
  • border-image
  • border-radius
  • box-shadow
 • BACKGROUNDS กำหนดภาพพื้นหลัง
  • background-clip
  • background-origin
  • background-size

G

 • GRADIENTS กำหนดการไล่ระดับสี
  • linear gradient
  • redial gradient

M

 • MULTIPLE COLUMNS แสดงข้อความหลายคอลัมน์
  • column-count
  • column-fill
  • column-gap
  • column-rule
  • column-rule-color
  • column-rule-style

T

 • TEXT EFFECTS สร้างเอฟเฟกต์ให้ข้อความ
  • text-align-last
  • text-justify
  • text-outline
  • text-overflow
  • text-shadow
  • text-wrap
  • word-break
  • word-wrap
 • TRANSFORMS เปลี่ยนแปลงรูปร่าง
  • 2D transforms
  • 3D transforms
 • TRANSITIONS การเปลี่ยนแปลงเอฟเฟกต์
  • transition
  • transition-delay
  • transition-duration
  • transition-property
  • transition-timing-function

U

 • USER INTERFACE สร้างกรอบข้อความ
  • box-sizing
  • outline-offset
  • resize