เติมเทคนิค MySQL ให้เต็มประสิทธิภาพ

ผู้เขียน: สาธิต ชัยวิวัฒน์ตระกูล
ISBN: 974-91895-4-x
จำนวนหน้า: 320 หน้า
ขนาด: 14.5 x 21 ซม.
รูปแบบหนังสือ: หนังสือขาวดำ

ราคาปก: 225 บาท
ราคาสั่งซื้อ: 200 บาท
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน  


  รวมเทคนิคการเขียนคำสั่งใน MySQL เพื่อใช้งานระดับสูง อาทิ...

 • แก้ไขโครงสร้างตาราง
 • ควบคุมเรคอร์ดที่ซ้ำซ้อน
 • จัดการข้อมูลสตริงและวันที่-เวลา
 • สร้างเลขลำดับและหาผลสรุปข้อมูล
 • เชื่อมตารางหลายๆ ตารางเข้าด้วยกัน
 • เร่งสปีดในการค้นหาข้อมูลด้วยอินเด็กซ์
 • ใช้ทรานแซกชันในระบบงานที่ต้องการความเที่ยงตรงและความปลอดภัยเต็มขั้น
 • ...และอื่นๆ อีกมากมาย!


บทที่ 1 เทคนิคการใช้คำสั่ง SELECT

เมื่อเห็นชื่อบทแรกนี้ บางคนอาจจะสงสัยว่า คำสั่ง SELECT มีวิธีการเรียกใช้งานง่ายๆ ไม่เห็นมีอะไรซับซ้อน แล้วจะมีเทคนิคการใช้งานอะไรที่น่าสนใจสักขนาดไหนเชียว ถ้าอยากรู้ก็ต้องตามอ่านดูแหละครับ แล้วท่านจะเชื่อว่า เราสามารถพลิกแพลงคำสั่งนี้ในลักษณะต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ได้มากมายอย่างยิ่งทีเดียว

 • แสดงข้อมูลโดยกำหนดลำดับคอลัมน์เอง
 • เปลี่ยนหัวคอลัมน์ให้สื่อความหมาย
 • ตั้งเงื่อนไขให้แสดงเฉพาะเรคอร์ดที่เข้าข่าย
 • แสดงผลลัพธ์ที่ตรงกันข้าม
 • กำจัดข้อมูลซ้ำซ้อนเพื่อไม่ให้สับสน
 • จัดเรียงลำดับผลลัพธ์เพื่อความเป็นระเบียบ
 • ใช้ LIMIT เลือกผลลัพธ์เฉพาะช่วงบนสุดหรือช่วงท้ายสุด
 • เลือกผลลัพธ์เฉพาะเรคอร์ดช่วงกลางๆ
 • ห้ามระบุสูตรหรือ expression ตามหลัง LIMIT
 • ป้องกันไม่ให้คำสั่ง LIMIT ตัดข้อมูลคลาดเคลื่อน
 • แก้ปัญหาข้อความยาวล้นขอบจอภาพ
 • เก็บผลลัพธ์ไว้ในตารางอื่น = โคลนนิ่งตาราง
  • สร้างตารางปลายทางสำหรับเก็บผลลัพธ์ก่อน
  • สร้างตารางปลายทางอัตโนมัติ
  • ข้อแตกต่างที่พึงระวัง
 • สร้างตารางใช้งานชั่วคราว (กันพลาด)
 • เพิ่มความสะดวกด้วยการใช้ตัวแปร
 • เติมหมายเลขลำดับกำกับผลลัพธ์
 • ต้องใช้วิธีเฉพาะในการเปรียบเทียบค่า NULL
 • เปลี่ยน NULL เป็นค่าอื่นเวลาแสดงผลลัพธ์
 • ตรวจสอบผลลัพธ์ก่อนเปรียบเทียบข้อมูลจริง
 • เขียนคำสั่ง SQL ซ้อนกันแบบ subquery
 • คุยกันท้ายบท

บทที่ 2 เทคนิคการจัดการสตริง

สตริง เป็นรูปแบบข้อมูลที่นิยมกันมากที่สุดในการเก็บบันทึกลงฐานข้อมูลก็ว่าได้ เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการเรียกใช้ข้อมูลสตริงก็มีหลายอย่าง และเป็นสิ่งสำคัญที่ควรรู้ไว้ เวลาที่ต้องการใช้งานจะได้สามารถเลือกประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม และถูกต้องตามวัตถุประสงค์

 • ป้องกันความสับสนกับสัญลักษณ์ ' " \ ก่อน query
 • ละเว้นการตัดช่องว่างหลังสตริงโดยอัตโนมัติ
 • จะตัดแบ่งสตริงหรือรวมสตริงก็ย่อมได้
 • ค้นหาสตริงย่อยภายในสตริงหลัก
  • Pattern Matching โดยใช้ SQL Pattern
  • Pattern Matching โดยใช้ Regular Expression
 • Pattern Matching สำหรับสัญลักษณ์พิเศษ
 • เปรียบเทียบสตริงได้ทั้งแบบ case-sensitive และ case-insensitive
 • Pattern Matching แบบ case-sensitive และ case-insensitive
 • คุยกันท้ายบท

บทที่ 3 เทคนิคการจัดการวันที่-เวลา

งานหลายๆ งานอาจจำเป็นต้องนำข้อมูลจำพวกวันที่-เวลา มาใช้ในการคำนวณ, การเปรียบเทียบ รวมไปถึงการแปลงค่าไปมาระหว่างวันที่-เวลากับตัวเลขธรรมดา ระบบ MySQL จึงเตรียมฟังก์ชันที่ใช้งานกับข้อมูลจำพวกนี้โดยเฉพาะ มาให้เลือกมากมายลายตาไปหมด จนอาจตัดสินไม่ถูกว่าจะใช้ฟังก์ชันไหนดี

 • บันทึกวันที่-เวลาปัจจุบันลงในฐานข้อมูล
 • เปลี่ยนรูปแบบการแสดงวันที่-เวลาได้หลากหลาย
 • แยกวันที่-เวลาออกเป็นส่วนๆ
 • กำหนดค่าบางค่าโดยตรงให้แก่วันที่-เวลา
 • แปลงค่าไป-มาระหว่างเวลากับจำนวนวินาที
 • แปลงค่าไป-มาระหว่างวันที่กับจำนวนวัน
 • แปลงค่าไป-มาระหว่างวันที่-เวลากับ Unix timestamp
 • เพิ่มหรือบวกเวลาในข้อมูลชนิดเวลาเข้าด้วยกัน
 • คำนวณผลต่างระหว่างเวลา 2 เวลา
 • เพิ่มวัน-เวลาให้แก่ข้อมูลชนิด DATE หรือ DATETIME
 • คำนวณผลต่างระหว่างวันที่
 • คำนวณหาอายุ
 • หาวันที่วันแรกและวันที่สุดท้ายของเดือน
 • หาจำนวนวันในเดือน
 • วันนี้เป็นวันอะไร
 • เปรียบเทียบวันที่-เวลา
 • บันทึกเวลาสร้างหรือแก้ไขข้อมูลโดยอัตโนมัติ
 • คุยกันท้ายบท

บทที่ 4 เทคนิคการจัดเรียงลำดับผลลัพธ์

การแสดงข้อมูลผลลัพธ์แบบเรียงลำดับ ต้องใช้คำสั่ง ORDER BY เข้ามาช่วย โดยทั่วไปเรามักจัดเรียงข้อมูลตามลำดับตัวเลขหรือลำดับตัวอักษร จากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากเท่านั้น ลองมาดูวิธีอื่นๆ ที่ใช้ในการจัดเรียงลำดับข้อมูลกันบ้าง เพราะอาจจะเหมาะสมกว่าวิธีที่ใช้กันโดยปกติก็ได้

 • ORDER BY เป็นคำสั่งพื้นฐานของการจัดเรียง
 • จัดเรียงตามผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณ
 • สั่งให้เรียงตามค่าที่ไม่ได้เลือกหรือค่าจากฟังก์ชันก็ได้
 • ตรึงค่า NULL ให้อยู่บนสุดหรือท้ายสุดของลำดับ
 • เรียงสตริงได้ทั้ง case-sensitive และ case-insensitive
 • จัดลำดับวันที่-เวลาตามปกติวิสัย
 • ถ้าอยากเรียงวันที่ตามปฏิทินก็ไม่ต้องสนใจปี
 • ทดลองเรียงตามเวลาในรอบ 1 วัน
 • ถ้าเรียงตามวันในรอบสัปดาห์จะเริ่มวันไหนก็ได้
 • ใช้สตริงย่อยที่มีความยาวคงที่ในการจัดเรียง
 • สตริงย่อยที่มีความยาวไม่คงที่ก็เรียงได้เช่นกัน
 • IP Address เรียงได้ทั้งแบบสตริงและแบบตัวเลข
 • เจาะจงให้ค่าบางค่าอยู่ลำดับบนสุดหรือท้ายสุด
 • กำหนดลำดับการเรียงก่อน-หลังด้วยตัวเราเอง
 • ข้อมูลชนิด ENUM เรียงอย่างไม่เหมือนใคร
 • คุยกันท้ายบท

บทที่ 5 เทคนิคการหาผลสรุปข้อมูล

ข้อมูลที่เก็บอยู่ท่วมท้นระบบฐานข้อมูล คงจะไม่มีประโยชน์อะไรนัก ถ้าไม่ได้หาผลลัพธ์ออกมาในลักษณะของผลสรุป ซึ่งจะช่วยให้นักบริหารสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างไม่ผิดพลาด วิธีการหาผลสรุปไม่เพียงแต่หาจากข้อมูลรวมเท่านั้น ยังสามารถแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่มย่อยๆ เพื่อหาผลสรุปแยกตามกลุ่มได้ด้วย

 • ใช้ COUNT() นับจำนวนเรคอร์ดแบบธรรมดาๆ
 • วัดค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดโดยใช้ MIN() และ MAX()
 • คำนวณผลรวมและค่าเฉลี่ยจาก SUM() และ AVG()
 • นับจำนวนเรคอร์ดแบบไม่นับซ้ำ
 • หาข้อมูลในเรคอร์ดที่ตรงกับค่าต่ำสุดหรือสูงสุด
 • แจกแจงผลสรุปออกเป็นกลุ่มย่อย ด้วย GROUP BY
 • การทำงานของ aggregate function กับค่า NULL
 • ตั้งเงื่อนไขการแสดงผลสรุปของกลุ่มย่อย
 • ใช้ HAVING จึงจะแสดงเรคอร์ดไม่ซ้ำซ้อน
 • แบ่งผลสรุปเป็นกลุ่มย่อยตามผลการคำนวณ
 • แบ่งผลสรุปข้อมูลใหม่จากผลสรุปข้อมูลเดิม
 • หาค่าสูงสุดหรือต่ำสุดของผลสรุปกลุ่มย่อย
 • แบ่งผลสรุปเป็นกลุ่มย่อยตามวันที่-เวลา
 • คุยกันท้ายบท

บทที่ 6 เทคนิคการเชื่อมข้อมูลหลายตาราง

ในระบบงานที่มีโครงสร้างซับซ้อน ข้อมูลที่สัมพันธ์กันอาจจะต้องแยกเก็บไว้คนละตาราง เวลาจะเรียกใช้ข้อมูลก็ค่อยมาเชื่อมตารางต่างๆ เข้าด้วยกัน ถึงแม้อาจจะดูเหมือนว่ายุ่งยากสักหน่อย แต่ความจริงแล้วเป็นหนทางที่ช่วยให้เราสามารถใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดเก็บอย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

 • เชื่อมข้อมูลถึงกันหมดทุกตาราง
 • ตั้งชื่อตารางแฝงให้กระชับเพื่อใช้แทนชื่อจริง
 • เชื่อมตารางที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลเดียวกัน
 • เชื่อมข้อมูลจากตารางที่มีความสัมพันธ์กัน
 • เชื่อมตารางเพื่อหาเรคอร์ดที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน
 • เชื่อมตารางเพื่อหาข้อมูลสูงสุดหรือต่ำสุดในกลุ่ม
 • เชื่อมตารางเพื่อเติมข้อมูลที่ขาดหาย
 • เชื่อมตารางที่มีความสัมพันธ์แบบ many to many
 • เชื่อมข้อมูลในตารางเดียวกัน
 • รวมผลลัพธ์จาก SELECT หลายคำสั่งเข้าด้วยกัน
 • เชื่อมตารางเพื่อลบเรคอร์ดที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน
 • คุยกันท้ายบท

บทที่ 7 เทคนิคเพิ่มความเร็วค้นหาข้อมูลด้วยอินเด็กซ์

อินเด็กซ์เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้เพื่อช่วยเพิ่มความเร็วในการค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล เนื่องจากข้อมูลอาจจะเก็บอยู่อย่างกระจัดกระจาย ทำให้กระบวนการค้นหาข้อมูลตามปกติทำงานได้ช้า เนื้อหาในบทนี้เราจะมาทำความรู้จักกับอินเด็กซ์อย่างเจาะลึก ว่ามีกี่ประเภท, มีการทำงานอย่างไรบ้าง รวมไปถึงตัวอย่างเทคนิคการสร้างอินเด็กซ์แต่ละประเภทเพื่อใช้งาน

 • อินเด็กซ์ใน MySQL ก็เหมือนอินเด็กซ์ในหนังสือ
 • ข้อเสียย่อมมีบ้างเป็นธรรมดา
 • อินเด็กซ์ 4 ประเภทที่ไม่เหมือนกัน
 • ลองสร้างอินเด็กซ์ทันทีตอนสร้างตาราง
 • เทคนิคการเลือกใช้อินเด็กซ์ให้เหมาะสม
  • อย่าให้ข้อมูลซ้ำซ้อนเกิน 30%
  • กำหนดอินเด็กซ์ให้สั้นที่สุด
  • กรณีไหนควรสร้างอินเด็กซ์ร่วมหลายคอลัมน์
  • เลือกคอลัมน์ที่เหมาะสำหรับสร้างอินเด็กซ์
 • ต้องใช้ MATCH() และ AGAINST() ค้นหาจาก FULLTEXT
 • Boolean Mode ช่วยเพิ่มสมรรถนะ FULLTEXT
 • คุยกันท้ายบท

บทที่ 8 เทคนิคการแก้ไขโครงสร้างตาราง

ตารางที่สร้างขึ้นมาแล้ว อาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขโครงสร้างของตารางเสียใหม่ในภายหลัง เช่น ต้องการเปลี่ยนชื่อคอลัมน์เพื่อให้สื่อความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น, ต้องการเปลี่ยนชนิดข้อมูลของบางคอลัมน์เพื่อให้เก็บข้อมูลได้เยอะขึ้น หรือต้องการเพิ่มคอลัมน์ใหม่เข้าไปในตาราง ฯลฯ ถ้ารู้เทคนิคเหล่านี้ ก็ไม่ต้องลบตารางเดิมทิ้งแล้วสร้างตารางขึ้นมาใหม่ให้เสียเวลา

 • เพิ่ม-ลบคอลัมน์ตามความเหมาะสม
 • เปลี่ยนได้หมดทั้งชื่อทั้งชนิดของคอลัมน์
 • กำหนดคุณสมบัติให้ครบทุกครั้งที่เปลี่ยนชื่อหรือชนิดของคอลัมน์
 • ปรับเปลี่ยนค่าดีฟอลต์ประจำคอลัมน์
 • แปลงประเภทของตารางตามการใช้งาน
 • ลองเปลี่ยนชื่อตารางดูบ้าง
 • เพิ่ม-ลบอินเด็กซ์ตามความจำเป็น
 • คุยกันท้ายบท

บทที่ 9 เทคนิคการสร้างเลขลำดับ

ข้อมูลแต่ละเรคอร์ดหรือแต่ละรายการในฐานข้อมูล ควรจะมีรหัสหรือเลขที่ประจำรายการ และวิธีที่สะดวกที่สุดในการกำหนดรหัสหรือเลขที่ประจำรายการ ก็คือ การกำหนดเลขลำดับ ซึ่ง MySQL มีความสามารถในการกำหนดให้โดยอัตโนมัติอยู่แล้ว แต่ความสามารถนี้มีเทคนิคที่น่าสนใจและเราจำเป็นต้องรู้อยู่มากทีเดียว

 • นับเลขลำดับอัตโนมัติด้วย AUTO_INCREMENT
 • กำหนดเลขลำดับเองโดยไม่สนใจลำดับที่ถูกต้อง
 • เกิดอะไรขึ้นเมื่อลบเรคอร์ดที่มีเลขลำดับอัตโนมัติ
 • หาเลขลำดับล่าสุด (ซึ่งอาจไม่ใช่เลขลำดับสูงสุด)
 • เพิ่มค่าในการเก็บเลขลำดับ
 • จัดเรียงเลขลำดับใหม่
 • นำเลขลำดับล่าสุดที่ลบทิ้งแล้วกลับมาใช้อีกครั้ง
 • ตั้งค่าเริ่มต้นของเลขลำดับ
 • สร้างเลขลำดับหลายชุดในคอลัมน์เดียว
 • คุยกันท้ายบท

บทที่ 10 เทคนิคการจัดการเรคอร์ดที่ซ้ำซ้อน

จะว่าไปแล้ว การเก็บข้อมูลซ้ำซ้อนอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรนัก ถ้าระบบฐานข้อมูลของเรามีขนาดเล็ก เก็บข้อมูลไม่มาก มีพื้นที่ว่างเหลือเฟือในระบบ แต่ถ้าเราปล่อยปละละเลยเรื่องนี้ตั้งแต่แรก อาจจะเกิดผลกระทบหนักหนาในระยะยาวก็ได้ การวางมาตรการป้องกันที่รัดกุมจึงเป็นแนวทางที่ควรให้ความสำคัญตั้งแต่เนิ่นๆ

 • ป้องกันไม่ให้มีการเพิ่มเรคอร์ดที่ซ้ำซ้อน
 • กำจัดข้อความ error เมื่อเพิ่มเรคอร์ดที่ซ้ำซ้อน
 • นับจำนวนเรคอร์ดที่ซ้ำ
 • แสดงเฉพาะเรคอร์ดที่ไม่ซ้ำ
 • ลบเรคอร์ดที่ซ้ำออกจากตาราง
 • คุยกันท้ายบท

บทที่ 11 เทคนิคการจัดการทรานแซกชัน

ถ้าระบบคอมพิวเตอร์ของเราขาดระบบป้องกันความปลอดภัยที่ดี ไร้ความน่าเชื่อถือ ไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องเที่ยงตรงได้ ต่อให้ MySQL มีคำสั่งหรือฟังก์ชันการทำงานเก่งกาจขนาดไหน เทคนิคล้ำลึกเลอเลิศเท่าไรก็ตาม ก็คงไม่มีประโยชน์อะไร ดังนั้นจึงต้องมีกระบวนการทำงานที่เรียกว่า ทรานแซกชัน มาช่วยเติมเต็มช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัยให้สมบูรณ์

 • เข้าใจทรานแซกชันให้ทะลุปรุโปร่งก่อน
 • ตรวจสอบว่า MySQL ของคุณสนับสนุนทรานแซกชันหรือเปล่า
 • เริ่มต้นใช้งานทรานแซกชัน
 • ทดลองใช้ทรานแซกชันกับ PHP และ Java
 • LOCK TABLE เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแทนทรานแซกชัน
 • คุยกันท้ายบท

ภาคผนวก ก คำสงวนของ MySQL

ภาคผนวก ข ใช้ JSP และ PHP ติดต่อกับ MySQL

 • โค้ด JSP ต้องใช้ JDBC
 • โค้ด PHP มีฟังก์ชันในตัว

ภาคผนวก ค แนะนำเว็บไซต์ MySQL และอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ดัชนี