การวิเคราะห์วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม PSpice

ผู้เขียน: ธนันต์ ศรีสกุล
ISBN: 978-974-09-1652-9
จำนวนหน้า: 168 หน้า
ขนาด: 19 x 24 ซม.
รูปแบบหนังสือ: หนังสือขาวดำ

ราคาปก: 150 บาท
ราคาสั่งซื้อ: 130 บาท
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน  


  สำหรับผู้สนใจที่ต้องการจะศึกษาและทำความเข้าใจการทำงานของวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการใช้โปรแกรม PSpice จำลองการทำงานในลักษณะต่างๆ ได้แก่...
 • การทำงานของไดโอด
 • การทำงานของทรานซิสเตอร์
 • การทำงานของมอสเฟต
 • การทำงานของออปแอมป์
 • การทำงานของวงจรผลิตความถี่

 • วิเคราะห์วงจรก่อนสร้างจริง งานอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับใครบ้าง

 • นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและปริญญาตรี สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม และสาขาวิชาไฟฟ้า
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือเล่มนี้ใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาอะไร

 • การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
 • การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
 • และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาภายในเล่ม ประกอบด้วยอะไรบ้าง

 • แนะนำการใช้งานโปรแกรม PSpice เบื้องต้น
 • การใช้โปรแกรม PSpice เพื่อศึกษาการทำงานของไดโอด
 • การใช้โปรแกรม PSpice เพื่อศึกษาการทำงานของทรานซิสเตอร์
 • การใช้โปรแกรม PSpice เพื่อศึกษาการทำงานของมอสเฟต
 • การใช้โปรแกรม PSpice เพื่อศึกษาการทำงานของออปแอมป์
 • การใช้โปรแกรม PSpice เพื่อศึกษาการทำงานของวงจรผลิตความถี่
 • การใช้โปรแกรม PSpice เพื่อศึกษาการทำงานของวงจรกรองความถี่


บทที่ 1 แนะนำโปรแกรม PSpice

 • ประวัติความเป็นมา
 • ทรัพยากรที่โปรแกรมต้องการ
 • การติดตั้งโปรแกรม
 • การใช้งานโปรแกรม PSpice เวอร์ชัน 8 เบื้องต้น
  • รู้จักเมนูบาร์
  • เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม
  • การสร้างวงจรในโปรแกรม PSpice

บทที่ 2 การใช้โปรแกรม PSpice เพื่อศึกษาการทำงานของไดโอด

 • การหาค่ากระแสที่ไหลผ่านไดโอดและแรงดันที่ตกคร่อม
 • การดูกราฟคุณลักษณะทางไฟตรงของไดโอด
 • การดูกราฟคุณลักษณะของไดโอดหลังจากกำหนดค่าพารามิเตอร์
 • ดูกราฟคุณลักษณะของไดโอดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในการทำงาน

บทที่ 3 การใช้โปรแกรม PSpice เพื่อศึกษาการทำงานของทรานซิสเตอร์

 • การดูกราฟคุณลักษณะของทรานซิสเตอร์ทางไฟฟ้ากระแสตรงระหว่างแรงดันและกระแส
 • การดูกราฟคุณลักษณะของทรานซิสเตอร์ทางไฟฟ้ากระแสตรงระหว่างแรงดัน (VCE) และกระแส (IC)
 • การดูกราฟคุณลักษณะของทรานซิสเตอร์ที่มีการกำหนดค่าพารามิเตอร์
 • ทำการวิเคราะห์การทำงานของทรานซิสเตอร์

บทที่ 4 การใช้งานโปรแกรม PSpice เพื่อศึกษาการทำงานของมอสเฟต

 • การดูกราฟคุณลักษณะของมอสเฟตทางไฟฟ้ากระแสตรงระหว่างแรงดัน (VDS) และกระแส (ID)
 • การตรวจสอบความถูกต้องในการออกแบบวงจร ที่เกี่ยวกับพารามิเตอร์ต่างๆ
 • การตรวจสอบความถูกต้องในการออกแบบวงจร
 • การดูกราฟคุณลักษณะของมอสเฟตทางไฟฟ้ากระแสตรงระหว่างแรงดัน (VG) และกระแส (ID)

บทที่ 5 การใช้โปรแกรม PSpice ทดสอบกราฟคุณลักษณะของออปแอมป์

 • การดูกราฟคุณลักษณะของออปแอมป์ที่เป็นเชิงเส้น
 • การดูผลการตอบสนองทางความถี่ของวงจรออปแอมป์
 • การดูลักษณะของสัญญาณว่าวงจรมีอัตราขยายของแรงดันเท่าใด

บทที่ 6 การใช้โปรแกรม PSpice เพื่อศึกษาการทำงานของวงจรผลิตความถี่

 • การทดสอบผลของวงจรผลิตความถี่แบบ Wien-bridge Oscillator
 • การทดสอบผลของวงจรผลิตความถี่แบบ Hartley Oscillator

บทที่ 7 การใช้โปรแกรม PSpice เพื่อศึกษาการทำงานของวงจรกรองความถี่

 • การดูผลการตอบสนองของวงจรกรองความถี่ต่ำผ่าน (Low Pass Filter : LPF)
 • การดูผลการตอบสนองทางความถี่ของวงจร กรองความถี่สูงผ่าน (High Pass Filter : HPF)
 • การดูผลการตอบสนองทางความถี่ของวงจรกรองความถี่ต่ำผ่าน (Low Pass Filter : LPF)
 • การดูผลการตอบสนองทางความถี่ของวงจรกรองความถี่สูงผ่าน (High Pass Filter : HPF)
 • การดูผลการตอบสนองทางความถี่ของวงจรกรองแถบความถี่ผ่าน (Band Pass Filter : BPF)
 • การดูผลการตอบสนองทางความถี่ของวงจรกำจัดแถบความถี่ (Band Reject Filter : BRF)

บรรณานุกรม