มือใหม่เริ่มเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic

ผู้เขียน: ธนพล ฉันจรัสวิชัย
ISBN: 974-87931-2-5
จำนวนหน้า: xxx หน้า
ขนาด: 14.5 x 21 ซม.
รูปแบบหนังสือ: หนังสือขาวดำ

ราคาปก: 225 บาท
ราคาสั่งซื้อ: 200 บาท
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน  


 • เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป หรือแม้แต่ผู้เริ่มต้นที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อน
 • มีตัวอย่างประกอบคำอธิบายอย่างละเอียด พร้อมบริการสอบถามปัญหาโดยตรงถึงผู้เขียน
 • เรียนรู้ถึงวิธีการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming)
 • อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างพรอเพรอ์ตีและอีเวนต์กับอ็อบเจ็กต์ต่างๆ
 • แนะแนวทางการใช้เครื่องมือต่างๆ อย่างเช่น Tool Box และ Menu Bar อย่างถูกต้อง


บทที่ 1 เข้าสู่การทำงานของ Visual Basic

เริ่มต้นด้วยการศึกษาวิธีการใช้โปรแกรม Visual Basic ศึกษาการใช้เมนู และการใช้เครื่องมือ (Tools) ต่างๆ ที่เป็นบันไดขึ้นแรกสำหรับโปรแกรมแบบฉบับของเราเอง

 • Menu Bar
  • เมนู File
  • เมนู Edit
  • เมนู View
  • เมนู Project
  • เมนู Run
  • เมนู Tools
  • เมนู Add-Ins
  • เมนู Help
 • Tool Bar
  • Project Box
 • Tool Box
  • หลักการใช้ Tool Box
 • Property Box
  • การใช้พรอเพอตีบนฟอร์ม ที่มีอ็อบเจ็กต์หลายตัว

บทที่ 2 คำสั่งพื้นฐาน

ในการเขียนโปรแกรม สิ่งที่จะลืมไม่ได้เลย คือคำสั่งพื้นฐานอันได้แก่ การบวกลบคูณหาร การทำงานแบบมีเงื่อนไข และการทำงานวนรอบ ซึ่งคำสั่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในทุกโปรแกรม

 • ความรู้พื้นฐานที่ควรมีในการเขียนโปรแกรม
 • คำสั่งพื้นฐานของการเขียนโปรแกรม
  • สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
  • ตัวแปรชนิดจำนวนเต็ม (Integer)
  • ตัวแปรชนิดตัวอักษร(String)
  • คำสั่งเงื่อนไขและคำสั่งวนรอบ
  • พื้นฐานของฐานข้อมูลบนไฟล์ข้อความธรรมดา (text file)

บทที่ 3 การทำงานของโปรแกรมใน Visual Basic

สิ่งต่อไปที่เราควรจะทำความเข้าใจ ก็คือการทำงานของโปรแกรมใน Visual Basic ที่ประกอบไปด้วย ฟอร์ม, โมดูล และไฟล์ข้อความธรรมดาจะทำงานสัมพันธ์กันได้อย่างไร ตลอดจนการเรียงลำดับโปรแกรมและการทดสอบโปรแกรมทำได้อย่างไร

 • รูปแบบการทำงานของ Visual Basic
 • การเริ่มต้นเขียนโปรแกรม
 • การตรวจสอบข้อความของโปรแกรม
 • การเพิ่มฟอร์ม
 • การเพิ่มโมดูล
 • การเพิ่มไฟล์จากภายนอก
 • การเลือกฟอร์มสำหรับเริ่มต้นโปรแกรม
 • การทดลองการทำงานของโปรแกรม
 • การจัดเก็บโปรแกรม

บทที่4 Form Object

ฟอร์มเป็นเหมือนกับแผ่นกระดาษเปล่าๆ สักแผ่นหนึ่ง ที่เราจะแต่งเติมอะไรลงไปก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ ช่องกรอกข้อมูล และปุ่ม ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะเป็นเหมือนกับส่วนโต้ตอบให้ผู้ใช้งานโปรแกรมทราบ ดังนั้น ฟอร์มจึงน่าจะเป็นสิ่งแรกสุดที่เราควรจะศึกษากัน

 • Form Property
  • Appearance
  • Caption
  • Icon
  • Name
  • Font
  • Border style
  • Width
  • Height
  • Left
  • Top
  • MousePointer
  • MouseIcon
  • WindowState
  • MaxButton, MinButton
 • คำสั่งที่ใช้ในฟอร์ม
  • Cls
  • CurrentX, CurrentY
  • Print
  • ScaleWidth
  • ScaleHeight
  • Screen.Width
  • Screen.Height
  • Move
 • คำสั่งสำหรับทำงานกราฟฟิก
  • Line (X1,Y1)-(X2,Y2)
  • Line (X1,Y1)-(X2,Y2),สี
  • Line (X1,Y1)-(X2,Y2),,B
  • Line (X1,Y1)-(X2,Y2),,BF
  • Line - (X1,Y1)
  • Pset (X1,Y1)
 • คำสั่งสำหรับการใช้สี
  • QbColor (N)
  • RGB (N1, N2, N3)
  • ScaleMode
  • Circle (X1,Y1),R,สี
  • การสร้างวงรี
 • การใช้รูปภาพด้วยคำสั่ง LoadPicture(File)
 • แสดงวันเวลาปัจจุบันด้วยคำสั่ง Now
 • การควบคุมและกำหนดตำแหน่งทำงานของโปรแกรม
  • Unload
  • SetFocus
  • On Error Go To
  • Exit Sub, Exit For
  • การรับข้อมูลและโต้ตอบกับผู้ใช้งานโปรแกรม
  • Input Box
  • MsgBox
 • เหตุการณ์ที่ใช้กับฟอร์ม
  • Form_Load
  • Form_Paint
  • Form_Active
  • Form_MouseMove
  • Form_Click, Form_DbClick
  • Form_GotFocus
  • Form_LostFocus
  • Form_MouseDown, Form_MouseUp
  • Form_KeyDown, Form_KeyUp
  • Form_KeyPress
  • DragDrop, DragOver

บทที่ 5 Text Box Object

Text Box เป็นเหมือนเครื่องมือที่จะขาดเสียไม่ได้ในทุกโปรแกรม ถ้าไม่มี Text Box แล้ว ก็จะไม่มีการรับค่าหรือข้อมูลจากผู้ใช้ ไม่มีลักษณะการทำงานที่เป็นอินเทอร์แอคทีฟ ดังนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่า Text Box มีพรอเพอร์ตีเป็นอย่างไร มีลูกเล่นอะไรให้เราปรับแต่งได้บ้าง

 • พรอเพอร์ตีของ Text Box
  • BorderStyle
  • Enabled
  • Visible
  • Name
  • Index
  • Multiline
  • ScrollBar
  • PasswordChar
  • ReadOnly
  • MaxLength
 • การปรับขนาดของ Text Box ให้เท่ากับฟอร์ม
 • เหตุการณ์ของ Text Box
  • GotFocus
  • LostFocus
  • KeyDown, KeyUp
  • KeyPress
  • Change

บทที่ 6 Label Object

Label นอกจากจะสามารถแสดงข้อความต่างๆ ได้เหมือน Text Box แล้ว Label ยังสามารถเปลี่ยนรูปแบบของตัวอักษรได้อีกด้วย เช่น เปลี่ยนขนาดของตัวอักษร ชนิดของตัวอักษรและสีของตัวอักษร

 • พรอเพอร์ตีที่สำคัญของ Label
  • Caption
  • Alignment
  • BorderStyle
  • Font
  • BackStyle
  • BackColor
  • ForeColor
  • Visible
 • เหตุการณ์ของ Label
  • Click, DbClick
  • MouseDown, DragOver
  • DragDrop
  • MouseUp
  • MouseMove

บทที่ 7 List Box Object

วิธีการรับข้อมูลด้วยการพิมพ์ข้อมูลลงไปใน Text Box ดูเหมือนจะเป็นวิธีการที่ไม่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานเลย ผู้ใช้ต้องพิมพ์ข้อความทั้งหมดด้วยตนเอง ดังนั้นวิธีการรับข้อมูล โดยวิธีการสร้างตัวเลือกอย่างเช่นใน List Box ให้ผู้ใช้คลิกเลือกจึงเกิดขึ้น

 • การนำข้อมูลเข้าไปใน List Box โดยการเขียนโปรแกรม
  • List(n)
  • ListCount
 • การนำข้อมูลเข้า List Box โดยการบันทึกใน Property Box
 • เหตุการณ์ของ List Box
  • Click

บทที่ 8 Combo Box Object

จากบทที่ผ่านมา การใช้ List Box มีข้อดีตรงที่ทำให้เราสามารถเห็นตัวเลือกที่มีทั้งหมดได้ แต่ข้อเสียก็คือ เราต้องสิ้นเปลืองพื้นที่บนฟอร์ม ดังนั้น Combo Box จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ให้ผู้ใช้งานโปรแกรมเห็นตัวเลือกทั้งหมดได้ โดยไม่สิ้นเปลืองพื้นที่

 • พรอเพอร์ตีของ Combo Box
  • Style
  • Text
  • Sort
  • Listindex
  • List(n)
  • ListCount
 • เหตุการณ์ของ Combo Box
  • Click
  • KeyDown, KeyUp และ KeyPress

บทที่ 9 Frame และ Option Box Object

frame เป็นอ็อบเจ็กต์สำหรับรวมกลุ่มอ็อบเจ็กต์อื่นๆ เอาไว้ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและการทำงาน ส่วน Option เป็นอ็อบเจ็กต์สำหรับให้เลือกรายการใดรายการหนึ่งจากรายการทั้งหมด

 • Frame Object
 • พรอเพอร์ตีของ Frame
  • Caption
  • Font, ForeColor
  • BackColor
  • BorderStyle
 • เหตุการณ์ของ Frame
 • Option Box Object
 • พรอเพอร์ตีของ Option Box
  • Value
  • Alignment
  • Caption
  • Font, ForeColor
  • BackColor
  • enabled
  • Visible
 • เหตุการณ์ของ Option Box

บทที่ 10 Check Box และ Command Button Object

ในกรณีที่เราต้องการให้ผู้ใช้งานโปรแกรม เลือกตัวเลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือกขึ้นไป เราจะไม่ใช้ Option Box เนื่องจากสามารถเลือกได้แค่ 1 ตัวเลือกเท่านั้น แต่เราจะใช้ Check Box แทน นอกจากนั้น ในบทนี้จะพูดถึงหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของฟอร์มด้วย คือ Command Button

 • Check Box Object
 • พรอเพอร์ตีของ Check Box
  • Value
  • Alignment
  • Caption
  • Font, ForeColor
  • BackColor
  • Enabled
  • Visible
 • เหตุการณ์ของ Check Box
 • Command Button Object
 • พรอเพอร์ตีของ Command Button
  • Caption
  • Font, ForeColor
 • เหตุการณ์ของ Command Button

บทที่ 11 Hscroll และ Vscroll Bar Object

เวลาที่ข้อมูลมีจำนวนมาก ซึ่งทำให้ไม่สามารถแสดงข้อมูลทั้งหมดได้ คนเขียนโปรแกรมก็มักจะใช้ Scroll Bar เป็นตัวเลื่อนให้เราสามารถดูข้อมูลได้ครบถ้วน ในโปรแกรม Visual Basic ก็เช่นเดียวกัน โปรแกรมจะมีอ็อบเจ็กต์ของ Scroll Bar มาให้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง

 • พรอเพอร์ตีของ Hscroll และ Vscroll Bar
  • Value
  • Max
  • Min
  • LargeChange
  • SmallChange
 • เหตุการณ์ของ Hscroll และ Vscroll Bar
  • Change

บทที่ 12 File Box Object

เพื่อความสะดวกในการเขียนโปรแกรม ที่เราต้องการแสดงข้อมูลไฟล์ที่มีทั้งหมดในไดเรกทอรี โปรแกรม Visual Basic จึงมีอ็อบเจ็กต์พิเศษชนิดหนึ่ง ที่เรียกว่า File List Box ซึ่งเป็นอ็อบเจ็กต์ที่สามารถแสดงรายชื่อไฟล์ที่มีทั้งหมดในไดเรกทอรี ด้วยการเขียนโปรแกรมง่ายๆ เท่านั้น

 • พรอเพอร์ตีของ File List Box
  • Pattern
  • Listindex
  • List(n)
  • ListCount
  • Font, ForeColor และ BackColor
  • Path
 • เหตุการณ์ของ File List Box

บทที่ 13 Drive และ Dir Object

Drive และ Dir เป็นอ็อบเจ็กต์ที่เอาไว้ทำงานคู่กับ File List Box โดยที่ Drive จะกำหนดตำแหน่งของไดรฟ์ และ Dir จะกำหนดตำแหน่งไดเรกทอรี ที่เราต้องการแสดงข้อมูลไฟล์ที่มีอยู่ทั้งหมดออกมา

 • Drive Object
 • พรอเพอร์ตีของ Drive
 • เหตุการณ์ของ Drive
 • Dir Object
 • พรอเพอร์ตีของ Dir
 • เหตุการณ์ของ Dir
 • การทำงานที่สัมพันธ์กันของ Drive, Dir และ File List Box

บทที่ 14 Shape และ Line Object

ในการเขียนโปรแกรม บางครั้งเราจำเป้นจะต้องสร้างเส้นตรง วงกลม สี่เหลี่ยมหรือรูปทรงง่ายๆ ขึ้นในโปรแกรมของเรา เราจำเป็นต้องอาศัยอ็อบเจ็กต์ Shope และ Line สำหรับการทำงานในลักษณะนี้

 • Shape Object
 • พรอเพอร์ตีของShape
  • Shape
  • BorderStyle
  • BorderWidth
  • BackStyle
  • BackColor
  • FillStyle
  • FillColor
 • เหตุการณ์ของ Shape
 • Line Object
 • พรอเพอร์ตีของ Line
  • X1, X2, Y1, Y2
  • BorderColor
  • BorderStyle
  • BorderWidth

บทที่ 15 Picture, Image และ Timer Object

Picture และ Image เป็นอ็อบเจ็กต์ที่ใช้สำหรับนำไฟล์รูปภาพไปแสดงในโปรแกรม ส่วน Timer เป็นอ็อบเจ็กต์ที่ใช้ตั้งเวลากำหนดการทำงานให้แก่อ็อบเจ็กต์ตัวอื่นๆ และนี่ก็จะเป็นอ็อบเจ็กต์สุดท้าย ที่จะกล่าวถึงกันในหนังสือเล่มนี้

 • Picture Object
 • พรอเพอร์ตีของ Picture
  • Font Transparent
 • คำสั่งที่ใช้ใน Picture
  • Picture.Line (X1,Y1)-(X2,Y2)
  • Picture.Line (X1,Y1)-(X2,Y2),สี
  • Picture.Line (X1,Y1)-(X2,Y2),,B
  • Picture.Line (X1,Y1)-(X2,Y2),,BF
  • Picture.Line-(X1,Y1)
  • Picture.Pset (X1,Y1)
 • เหตุการณ์ของ Picture Object
 • Image Object
 • พรอเพอร์ตีของ Image
  • Stretch
 • เหตุการณ์ของ Image
 • Timer Object
 • พรอเพอร์ตีของ Timer
  • Interval
  • Enabled

บทที่ 16 ต้วอย่างโปรแกรม

หลังจากที่เราเรียนรู้การติดตั้งอ็อบเจ็กต์ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพรอเพอร์ตี รวมทั้งการเขียนโปรแกรมในโปรแกรมย่อยของเหตุการณ์ต่างๆ แล้ว ในบทนี้เราลองเอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาเขียนโปรแกรม เพื่อสร้างโปรแกรมเอาไว้ใช้กันเองดีกว่าครับ

 • ตัวอย่างที่ 16-1 ป้ายโฆษณาตัวอักษรวิ่งได้
 • ตัวอย่างที่ 16-2 เมนูแบบง่ายๆ
 • ตัวอย่างที่ 16-3 เมนูแบบมีภาพประกอบ
 • ตัวอย่างที่ 16-4 เชิญเลือกสีได้ตามอัธยาศัย
 • ตัวอย่างที่ 16-5 รหัสผ่าน
 • ตัวอย่างที่ 16-6 ค่ารหัสแอสกีต่างๆ เป้นอย่างไร
 • ตัวอย่างที่ 16-7 แปลงหน่วยของตัวเลขไปมาน่าสนุก!
 • ตัวอย่างที่ 16-8 เมาส์อยู่ที่ไหน รูปขอไปด้วย
 • ตัวอย่างที่ 16-9 ใช้ Scroll Bar กำหนดเส้นหนาหรือบาง
 • ตัวอย่างที่ 16-10 โปรแกรมวาดรูป แบบฉบับของเราเอง
 • ตัวอย่างที่ 16-11 เก็บและเรียกค่าจากฐานข้อมูล
 • ตัวอย่างที่ 16-12 Scroll Bar เปลี่ยนสีและรูปร่างได้หลากหลาย
 • ตัวอย่างที่ 16-13 ลากมาลากไปไอคอนก็เปลี่ยน
 • ตัวอย่างที่ 16-14 เรื่องของวงกลมและวงรี

ภาคผนวก

 • ตารางรหัสแอสกี
 • ดัชนี