รวมชุดคำสั่ง HTML ฉบับ quick reference

ผู้เขียน: ไตรรัตน์ ลาภรวย
ISBN: 974-86472-1-8
จำนวนหน้า: xxx หน้า
ขนาด: xxx ซม.
รูปแบบหนังสือ: หนังสือขาวดำ

ราคาปก: 195 บาท
ราคาสั่งซื้อ: 170 บาท
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน  


 • ประมวลชุดคำสั่งครบถ้วน ทั้ง tag และ attribute ตามมาตรฐาน HTML 2.0 จนถึงรุ่นปัจจุบัน รวมถึงมาตรฐาน Netscape Navigator และ Internet Explorer ทุกคำสั่ง
 • จัดเป็นหมวดหมู่ตามลำดับตัวอักษร A-Z ชัดเจน ค้นหาง่าย!
 • อธิบายวิธีใช้แต่ละคำสั่งด้วยภาพประกอบ พร้อมตัวอย่างการใช้งานโดยละเอียด
 • โบนัสพิเศษ! เจาะลึก "10 เคล็ดไม่ลับ การสร้างเว็บเพจอย่างมีสไตล์"


กฏ กติกา มารยาท และคำแนะนำสำหรับการใช้งาน

ภาค Quick Tags

 • <!-- --> แทรกหมายเหตุ
 • <!--# --> แทรกคำสั่งสำหรับทำงานบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์
 • <!DOCTYPE> ระบุชนิดและหมายเลขรุ่น HTML
 • <A> กำหนดจุดลิงก์และตำแหน่งแองเคอร์
 • <ABBR> แสดงคำย่อ
 • <ACRONYM> แสดงอักษรย่อ
 • <ADDRESS> แสดงข้อความระบุสถานที่ติดต่อโดยเฉพาะ
 • <APPLET> แสดงการทำงาน Java applet
 • <AREA> กำหนดพื้นที่การลิงก์สำหรับอิมเมจแมปแบบ client-side
 • <B> แสดงข้อความแบบตัวหนา
 • <BASE> กำหนด URL พื้นฐานในเว็บเพจ
 • <BASEFONT> กำหนดรูปแบบตัวอักษรพื้นฐานในเว็บเพจ
 • <BDO> กำหนดทิศทางการอ่าน-เขียนข้อความ
 • <BGSOUND> บรรเลงเพลงประกอบ
 • <BIG> เพิ่มขนาดตัวอักษรขึ้น 1 ระดับ
 • <BLINK> แสดงข้อความแบบกะพริบ
 • <BLOCKQUOTE> แสดงข้อความอ้างอิง
 • <BODY> กำหนดขอบเขตเนื้อความของเว็บเพจ
 • <BR> กำหนดจุดสิ้นสุดบรรทัด (ขึ้นบรรทัดใหม่)
 • <BUTTON> สร้างปุ่มกดในแบบฟอร์ม
 • <CAPTION> แสดงคำอธิบายตาราง
 • <CENTER> แสดงข้อความแบบจัดกึ่งกลาง
 • <CITE> แสดงข้อความเพื่อการอ้างอิง
 • <CODE> แสดงซอร์ซโค้ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • <COL> กำหนดคุณสมบัติคอลัมน์ข้อมูลในตาราง
 • <COLGROUP> กำหนดคุณสมบัติคอลัมน์ข้อมูลในตารางแบบเป็นกลุ่ม
 • <COMMENT> แทรกหมายเหตุ
 • <DD> แสดงส่วนคำอธิบายในรายการข้อมูลแบบให้คำนิยาม
 • <DEL> แสดงการปรับปรุงเว็บเพจโดยการลบข้อความ
 • <DFN> แสดงคำศัพท์หรือประโยคเฉพาะที่ถูกใช้งานเป็นครั้งแรก
 • <DIR> แสดงรายการข้อมูลแบบแจกแจงเป็นข้อๆ ชนิดหลายคอลัมน์
 • <DIV> แบ่งส่วนและกำหนดรูปแบบเนื้อความแบบเป็นบล็อก
 • <DL> แสดงรายการข้อมูลแบบให้คำนิยาม
 • <DT> แสดงส่วนคำสำคัญในรายการข้อมูลแบบให้คำนิยาม
 • <EM> แสดงข้อความแบบตัวเน้น
 • <EMBED> แสดงการทำงานโปรแกรม plug-in
 • <FIELDSET> จัดกลุ่มฟิลด์ป้อนข้อมูลในแบบฟอร์ม
 • <FONT> กำหนดรูปแบบตัวอักษร
 • <FORM> สร้างแบบฟอร์มป้อนข้อมูล
 • <FRAME> แสดงเฟรม
 • <FRAMESET> แบ่งส่วนการแสดงผลเพื่อสร้างเฟรม
 • <H1(-6)> แสดงข้อความหัวเรื่องขนาดต่างๆ
 • <HEAD> กำหนดขอบเขตส่วนหัวของเว็บเพจ
 • <HR> แสดงเส้นคั่นทางแนวนอน
 • <HTML> กำหนดขอบเขตของเว็บเพจ
 • <I> แสดงข้อความแบบตัวเอน
 • <IFRAME> แสดงเฟรมแบบ inline
 • <ILAYER> สร้างเลเยอร์แบบ inline
 • <IMG> แสดงรูปภาพกราฟิก
 • <INPUT> สร้างฟิลด์ป้อนข้อมูลแบบต่างๆ ในแบบฟอร์ม
 • <INS> แสดงการปรับปรุงเว็บเพจโดยการเพิ่มเติมข้อความ
 • <ISINDEX> สร้างแบบฟอร์มป้อนข้อมูลแบบง่าย
 • <KBD> แสดงชื่อคีย์บนคีย์บอร์ด
 • <KEYGEN> สร้างรหัสตรวจสอบในแบบฟอร์ม
 • <LABEL> กำหนดข้อความประกอบฟิลด์ป้อนข้อมูลในแบบฟอร์ม
 • <LAYER> สร้างเลเยอร์
 • <LEGEND> แสดงคำอธิบายกลุ่มฟิลด์ป้อนข้อมูลในแบบฟอร์ม
 • <LI> แสดงข้อมูล 1 แถวรายการในรายการข้อมูลแบบต่างๆ
 • <LINK> กำหนดความสัมพันธ์กับเว็บเพจหรือข้อมูลภายนอก
 • <LISTING> ช่วยแสดงข้อมูลที่มีความยาวมากเพื่อประหยัดพื้นที่
 • <MAP> สร้างอิมเมจแมปแบบ client-side
 • <MARQUEE> แสดงข้อความแบบตัวอักษรวิ่ง
 • <MENU> แสดงรายการข้อมูลแบบแจกแจงเป็นข้อๆ ชนิดคอลัมน์เดี่ยว
 • <META> กำหนดคุณสมบัติพิเศษของเว็บเพจ
 • <MULTICOL> แสดงเนื้อความแบบหลายคอลัมน์
 • <NOBR> ยกเลิกคุณสมบัติการขึ้นบรรทัดใหม่โดยอัตโนมัติ
 • <NOEMBED> แสดงข้อความแทนการแสดงโปรแกรม plug-in
 • <NOFRAMES> แสดงข้อความแทนการแสดงเฟรม
 • <NOLAYER> แสดงข้อความแทนการแสดงเลเยอร์
 • <NOSCRIPT> แสดงข้อความแทนการทำงานของสคริปต์
 • <OBJECT> เรียกใช้อ็อบเจ็กต์ชนิดต่างๆ จากภายนอกเว็บเพจ
 • <OL> แสดงรายการข้อมูลแบบแจกแจงเป็นข้อๆ โดยเรียงลำดับ
 • <OPTGROUP> จัดกลุ่มตัวเลือกในลิสต์บ็อกซ์
 • <OPTION> แสดงตัวเลือกในลิสต์บ็อกซ์
 • <P> แสดงข้อความในลักษณะพารากราฟ
 • <PARAM> กำหนดพารามิเตอร์สำหรับอ็อบเจ็กต์และ Java applet
 • <PLAINTEXT> ยกเลิกคุณสมบัติ HTML
 • <PRE> แสดงข้อความตามที่จัดรูปแบบไว้ในไฟล์ต้นฉบับ
 • <Q> แสดงข้อความอ้างอิงแบบ inline
 • <S> แสดงข้อความแบบมีเส้นขีดฆ่ากำกับ
 • <SAMP> แสดงข้อความตัวอย่างโปรแกรม, สคริปต์ และอื่นๆ
 • <SCRIPT> สร้างสคริปต์แบบ client-side
 • <SELECT> สร้างลิสต์บ็อกซ์ในแบบฟอร์ม
 • <SERVER> สร้างสคริปต์แบบ server-side
 • <SMALL> ลดขนาดตัวอักษรลง 1 ระดับ
 • <SPACER> กำหนดระยะช่องว่าง
 • <SPAN> แบ่งส่วนและกำหนดรูปแบบท่อนข้อความแบบ inline
 • <STRIKE> แสดงข้อความแบบมีเส้นขีดฆ่ากำกับ
 • <STRONG> แสดงข้อความแบบตัวเข้ม
 • <STYLE> สร้าง style sheet
 • <SUB> แสดงข้อความแบบตัวพ่วงท้าย
 • <SUP> แสดงข้อความแบบตัวยกระดับ
 • <TABLE> สร้างตาราง
 • <TBODY> กำหนดขอบเขตเซลล์ข้อมูลปกติในตาราง
 • <TD> สร้างเซลล์ข้อมูลในตาราง
 • <TEXTAREA> สร้างพื้นที่กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
 • <TFOOT> กำหนดขอบเขตเซลล์ข้อมูลท้ายตาราง
 • <TH> สร้างเซลล์ข้อมูลหัวตาราง
 • <THEAD> กำหนดขอบเขตเซลล์ข้อมูลหัวตาราง
 • <TITLE> กำหนดชื่อเว็บเพจ
 • <TR> สร้างแถวเซลล์ข้อมูลในตาราง
 • <TT> แสดงข้อความแบบตัวพิมพ์ดีด
 • <U> แสดงข้อความแบบขีดเส้นใต้กำกับ
 • <UL>แสดงรายการข้อมูลแบบแจกแจงเป็นข้อๆ โดยไม่เรียงลำดับ
 • <VAR> แสดงข้อความจำพวกค่าคงที่ ตัวแปร ฯลฯ
 • <WBR> กำหนดจุดแบ่งคำ
 • <XMP> แสดงข้อความเพื่อเป็นการยกตัวอย่าง

ภาค Quick Attributes

 • ABBR ระบุคำย่อสำหรับเซลล์ข้อมูลในตาราง
 • ABOVE ระบุ ID ของเลเยอร์ที่สร้างซ้อนอยู่ด้านบน
 • ACCEPT ระบุชนิดของไฟล์ที่ใช้ส่งไปพร้อมกับแบบฟอร์ม
 • ACCEPT-CHARSET กำหนดชุดตัวอักษร (ภาษา) ที่อนุญาตให้ใช้ในแบบฟอร์ม
 • ACCESSKEY กำหนดคีย์ลัด
 • ACTION กำหนด URL ที่จะรับข้อมูลจากการกรอกแบบฟอร์ม
 • ALIGN จัดตำแหน่งการแสดงผล
 • ALINK กำหนดสีของจุดลิงก์เมื่อถูกเลือกใช้
 • ALT กำหนดข้อความสำหรับใช้แสดงแทน
 • ARCHIVE ระบุ URL ของไฟล์คลาสพื้นฐานสำหรับใช้งานร่วมกับ Java applet
 • AXIS จัดหมวดหมู่เซลล์ข้อมูลในตารางด้วยคีย์เวิร์ด
 • BACKGROUND กำหนด URL ของภาพกราฟิกที่ใช้ปูพื้นฉากหลัง
 • BALANCE กำหนดความสมดุลของเสียงจากลำโพงด้านซ้ายและขวา
 • BEHAVIOR กำหนดลักษณะการเคลื่อนที่ของข้อความแบบตัวอักษรวิ่ง
 • BELOW ระบุ ID ของเลเยอร์ที่สร้างซ้อนอยู่ด้านล่าง
 • BGCOLOR กำหนดสีของพื้นฉากหลัง
 • BGPROPERTIES กำหนดให้พื้นฉากหลังตรึงอยู่กับที่ ไม่เลื่อนตามการเลื่อนเว็บเพจ
 • BORDER กำหนดขนาดเส้นกรอบ
 • BORDERCOLOR กำหนดสีของเส้นกรอบตารางและเฟรม
 • BORDERCOLORDARK กำหนดสีของเส้นกรอบตารางส่วนที่เป็นสีเข้ม
 • BORDERCOLORLIGHT กำหนดสีของเส้นกรอบตารางส่วนที่เป็นสีอ่อน
 • CELLPADDING กำหนดระยะเว้นขอบภายในของเซลล์ข้อมูลในตาราง
 • CELLSPACING กำหนดระยะห่างระหว่างเซลล์ข้อมูลในตาราง
 • CHALLENGE กำหนดข้อความเพื่อใช้เข้ารหัส public key ในแบบฟอร์ม
 • CHAR กำหนดตัวอักษรที่ใช้เป็นจุดจัดตำแหน่งข้อความให้ตรงกันในตาราง
 • CHAROFF กำหนดลำดับที่ของตัวอักษรที่ใช้เป็นจุดจัดตำแหน่งข้อความให้ตรงกันในตาราง
 • CHARSET กำหนดชุดตัวอักษร (ภาษา)
 • CHECKED กำหนดให้ฟิลด์ป้อนข้อมูลชนิด RADIO หรือ CHECKBOX มีการทำเครื่องหมาย
 • CITE ระบุ URL อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
 • CLASS ระบุคลาสรูปแบบที่ใช้งานจาก style sheet
 • CLASSID ระบุ URL หรือหมายเลขประจำตัวอ็อบเจ็กต์ชนิด ActiveX
 • CLEAR กำหนดรูปแบบการขึ้นบรรทัดใหม่
 • CLIP กำหนดขอบเขตการแสดงผลภายในเลเยอร์
 • CODE ระบุชื่อไฟล์ของคลาสเริ่มต้นการทำงานของ Java applet และอ็อบเจ็กต์
 • CODEBASE ระบุ URL ใช้งานพื้นฐานสำหรับ Java applet และอ็อบเจ็กต์
 • CODETYPE ระบุชนิดข้อมูลที่นำมาใช้งานร่วมกับอ็อบเจ็กต์
 • COLOR กำหนดสีตัวอักษรและเส้นคั่นทางแนวนอน
 • COLS กำหนดจำนวนคอลัมน์
 • COLSPAN กำหนดจำนวนการรวมเซลล์ทางแนวนอนในตาราง
 • COMPACT กำหนดให้แสดงรายการข้อมูลแบบกระชับ
 • CONTENT ระบุคอนเทนต์สำหรับการกำหนดคุณสมบัติพิเศษของเว็บเพจ
 • CONTROLS แสดงชุดปุ่มควบคุมวิดีโอคลิป
 • COORDS กำหนดพิกัดพื้นที่การลิงก์ในอิมเมจแมปแบบ client-side
 • DATA ระบุ URL ของแหล่งข้อมูลที่นำมาใช้งานร่วมกับอ็อบเจ็กต์
 • DATAFLD ระบุชื่อฟิลด์ข้อมูล
 • DATAFORMATAS ระบุรูปแบบของฟิลด์ข้อมูล
 • DATAPAGESIZE กำหนดจำนวนฟิลด์ข้อมูล
 • DATASRC ระบุ ID ของเอลิเมนต์ที่ใช้เป็นแหล่งข้อมูล
 • DATETIME ระบุวัน-เวลาที่ข้อมูลมีการแก้ไข
 • DECLARE กำหนดให้เป็นอ็อบเจ็กต์ที่ไม่ทำงานและแสดงผล
 • DEFER กำหนดให้เป็นสคริปต์ที่ไม่มีการเขียนข้อความลงในเว็บเพจ
 • DIR กำหนดทิศทางการอ่าน-เขียนข้อความ
 • DIRECTION กำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ของข้อความแบบตัวอักษรวิ่ง
 • DISABLED ยกเลิกการทำงาน
 • DYNSRC ระบุ URL ของวิดีโอคลิปที่ใช้แสดงผลแทนภาพกราฟิก
 • ENCTYPE ระบุชนิดข้อมูลสำหรับการรับ-ส่งข้อมูลในแบบฟอร์ม
 • EVENT ระบุชื่ออีเวนต์ที่กระตุ้นให้สคริปต์ทำงาน
 • FACE กำหนดชื่อฟอนต์ตัวอักษร
 • FOR ระบุ ID ของเอลิเมนต์ที่ต้องการให้ทำงานด้วย
 • FRAME กำหนดการแสดงเส้นกรอบตาราง
 • FRAMEBORDER กำหนดการแสดงเส้นกรอบเฟรม
 • FRAMESPACING กำหนดระยะห่างระหว่างเฟรม
 • GUTTER กำหนดระยะห่างระหว่างคอลัมน์ข้อความ
 • HEADERS ระบุ ID ของเซลล์หัวตารางที่กำกับเซลล์ข้อมูลนั้น
 • HEIGHT กำหนดความสูง
 • HIDDEN กำหนดให้โปรแกรม plug-in ทำงานโดยไม่ใช้พื้นที่การแสดงผล
 • HREF ระบุ URL สำหรับการลิงก์
 • HREFLANG ระบุภาษาที่ใช้ในเว็บเพจปลายทางของการลิงก์
 • HSPACE กำหนดระยะเว้นว่างด้านซ้าย-ขวา
 • HTTP-EQUIV ระบุชื่อหัวข้อการตอบรับจาก HTTP
 • ID กำหนดรหัสเฉพาะตัวสำหรับใช้อ้างอิง
 • ISMAP กำหนดให้เป็นภาพกราฟิกสำหรับอิมเมจแมปแบบ server-side
 • LABEL กำหนดข้อความตัวเลือกที่แสดงในลิสต์บ็อกซ์
 • LANG ระบุภาษาที่ใช้แสดงข้อความ
 • LANGUAGE กำหนดชนิดของสคริปต์ที่ใช้งาน
 • LEFT กำหนดตำแหน่งเลเยอร์ทางแนวนอนเมื่อเทียบกับตำแหน่งในเว็บเพจ
 • LEFTMARGIN กำหนดระยะเว้นขอบด้านซ้ายของเว็บเพจ
 • LINK กำหนดสีของจุดลิงก์
 • LONGDESC ระบุ URL สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • LOOP กำหนดจำนวนรอบการแสดงผล
 • LOWSRC ระบุ URL ภาพกราฟิกแบบหยาบที่ใช้แสดงผลก่อน
 • MARGINHEIGHT กำหนดระยะเว้นขอบด้านบน-ล่างของเว็บเพจในเฟรม
 • MARGINWIDTH กำหนดระยะเว้นขอบด้านซ้าย-ขวาของเว็บเพจในเฟรม
 • MAXLENGTH กำหนดจำนวนตัวอักษรสูงสุดที่ป้อนได้ในช่องกรอกข้อมูล
 • MAYSCRIPT ยอมให้ JavaScript ติดต่อกับ Java applet ได้
 • MEDIA ระบุชนิดอุปกรณ์ที่ต้องการนำไปใช้แสดงผล
 • METHOD กำหนดรูปแบบการส่งข้อมูลในแบบฟอร์มสู่เครื่องเซิร์ฟเวอร์
 • MULTIPLE กำหนดให้เป็นลิสต์บ็อกซ์แบบเลือกได้ครั้งละหลายตัวเลือก
 • NAME กำหนดชื่อเฉพาะตัวสำหรับใช้อ้างอิง
 • NOHREF กำหนดให้เป็นพื้นที่การลิงก์ที่ไม่มีการลิงก์
 • NORESIZE กำหนดให้เป็นเฟรมที่ผู้ใช้ปรับขนาดไม่ได้
 • NOSHADE กำหนดให้แสดงเส้นคั่นเป็นแบบเส้นทึบ
 • NOTAB กำหนดให้งดเว้นการใช้คีย์ TAB เพื่อเลือกใช้งาน
 • NOWRAP ยกเลิกการขึ้นบรรทัดใหม่โดยอัตโนมัติ
 • PAGEX กำหนดตำแหน่งเลเยอร์ทางแนวนอนเมื่อเทียบกับวินโดว์ที่อยู่ภายใน
 • PAGEY กำหนดตำแหน่งเลเยอร์ทางแนวตั้งเมื่อเทียบกับวินโดว์ที่อยู่ภายใน
 • PALETTE กำหนดสีฉากหน้า-หลังสำหรับใช้งานในโปรแกรม plug-in
 • PLUGINSPAGE ระบุ URL โฮมเพจหรือเว็บเพจแสดงคำแนะนำของโปรแกรม plug-in
 • PLUGINURL ระบุ URL ของ Java Archive (JAR)
 • POINT-SIZE กำหนดขนาดตัวอักษรโดยมีหน่วยเป็นพอยต์
 • PROMPT กำหนดข้อความประกอบแบบฟอร์มป้อนข้อมูลแบบง่าย
 • READONLY กำหนดให้เป็นฟิลด์ป้อนข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงค่าไม่ได้
 • REL กำหนดความสัมพันธ์จากเว็บเพจปัจจุบันสู่เว็บเพจปลายทางการลิงก์
 • REV กำหนดความสัมพันธ์จากเว็บเพจปลายทางการลิงก์กลับสู่เว็บเพจปัจจุบัน
 • RIGHTMARGIN กำหนดระยะเว้นขอบด้านขวาของเว็บเพจ
 • ROWS กำหนดขนาดเฟรมในเฟรมเซ็ตและพื้นที่กรอกข้อมูล
 • ROWSPAN กำหนดจำนวนการรวมเซลล์ทางแนวตั้งในตาราง
 • RULES กำหนดการแสดงเส้นภายในตาราง
 • SCOPE กำหนดขอบเขตเซลล์ข้อมูลหัวตารางที่ครอบคลุมไปถึง
 • SCROLL กำหนดการแสดงสโครลบาร์
 • SCROLLAMOUNT กำหนดระยะเคลื่อนที่ของตัวอักษรวิ่งในการเคลื่อนที่แต่ละครั้ง
 • SCROLLDELAY กำหนดระยะเวลาหน่วงระหว่างการเคลื่อนที่แต่ละครั้งของตัวอักษรวิ่ง
 • SCROLLING กำหนดการแสดงสโครลบาร์ในเฟรม
 • SELECTED กำหนดให้ตัวเลือกในลิสต์บ็อกซ์ถูกเลือกโดยอัตโนมัติ
 • SHAPE กำหนดรูปร่างพื้นที่การลิงก์ในอิมเมจแมปแบบ client-side
 • SIZE กำหนดขนาด
 • SPAN กำหนดจำนวนคอลัมน์ที่ต้องการจัดกลุ่มภายในตาราง
 • SRC ระบุ URL ของแหล่งข้อมูลภายนอก
 • STANDBY กำหนดข้อความที่ใช้แสดงขณะโหลดอ็อบเจ็กต์
 • START กำหนดหมายเลขแถวรายการแถวแรก
 • START ระบุเงื่อนไขการเริ่มต้นแสดงผลวิดีโอคลิป
 • STYLE กำหนดรูปแบบโดยใช้ style sheet
 • SUMMARY กำหนดข้อความสรุปใจความสำคัญของข้อมูลในตาราง
 • SUPPRESS กำหนดการแสดงกรอบและไอคอนแทนภาพกราฟิกก่อนการโหลด
 • TABINDEX กำหนดลำดับการใช้คีย์ TAB เพื่อเลือกใช้งาน
 • TARGET ระบุชื่อวินโดว์หรือเฟรมที่ต้องการให้แสดงเว็บเพจปลายทางการลิงก์
 • TEXT กำหนดสีของข้อความปกติ
 • TITLE กำหนดข้อความแสดงหัวเรื่อง หรือคำแนะนำ
 • TOP กำหนดตำแหน่งเลเยอร์ทางแนวตั้งเมื่อเทียบกับตำแหน่งในเว็บเพจ
 • TOPMARGIN กำหนดระยะเว้นขอบด้านบนของเว็บเพจ
 • TRUESPEED กำหนดให้ตัวอักษรวิ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วจริงของเครื่องคอมพิวเตอร์
 • TYPE กำหนดชนิดการใช้งานและแสดงผล
 • UNITS ระบุหน่วยวัดที่ใช้กำหนดขนาดพื้นที่การแสดงผลของโปรแกรม plug-in
 • USEMAP กำหนดให้เป็นภาพกราฟิกสำหรับอิมเมจแมปแบบ client-side
 • VALIGN จัดตำแหน่งการแสดงผลทางแนวตั้ง
 • VALUE ระบุค่าข้อมูล
 • VALUETYPE ระบุชนิดของข้อมูลในพารามิเตอร์
 • VERSION ระบุหมายเลขรุ่น HTML
 • VISIBILITY กำหนดเงื่อนไขการแสดงเลเยอร์
 • VLINK กำหนดสีของจุดลิงก์ซึ่งลิงก์ไปยังเว็บเพจที่เคยเรียกใช้
 • VOLUME กำหนดระดับความดังของเสียง
 • VSPACE กำหนดระยะเว้นว่างด้านบน-ล่าง
 • WEIGHT กำหนดระดับความหนาของตัวอักษร
 • WIDTH กำหนดความกว้าง
 • WRAP อนุญาตให้มีการตัดคำขึ้นบรรทัดใหม่ได้
 • Z-INDEX กำหนดหมายเลขลำดับของชั้นเลเยอร์

ภาคผนวก ก ตารางสำคัญต่างๆ

  1. ตารางรหัสชุดตัวอักษร

  2. ตารางสัญลักษณ์พิเศษ

  3. ตารางรหัสภาษา/รหัสประเทศ

  4. ตารางสี

ภาคผนวก ข การกำหนดชนิดข้อมูลสำหรับอินเทอร์เน็ต

ภาคผนวก ค การระบุและใช้งาน URL

ภาคผนวก ง กลไกการทำงานของ HTTP

ภาคผนวก จ 10 เคล็ดไม่ลับ การสร้างเว็บเพจอย่างมีสไตล์

ภาคผนวก ฉ แหล่งข้อมูลอ้างอิง