พื้นฐานการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ผู้เขียน: ธนันต์ ศรีสกุล
ISBN: 978-611-7119-02-6
จำนวนหน้า: 320 หน้า
ขนาด: 17 x 22 x 1.7 ซม.
รูปแบบหนังสือ: หนังสือขาวดำ

ราคาปก: 150 บาท
ราคาสั่งซื้อ: 130 บาท
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน  


  สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาและทำความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ไดโอด, ทรานซิสเตอร์, เฟต, ไอซี ฯลฯ ตลอดจนการออกแบบวงจรที่ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานด้านการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

หนังสือเล่มนี้เหมาะกับใครบ้าง

 • นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาไฟฟ้า
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือเล่มนี้ใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาอะไรบ้าง

 • งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 • การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
 • การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
...และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยอะไรบ้าง

 • พื้นฐานการออกแบบวงจรด้วยไดโอด (Diode)
 • พื้นฐานการออกแบบวงจรด้วยทรานซิสเตอร์ (BJT)
 • พื้นฐานการออกแบบวงจรด้วยทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้ามอสเฟต (MOSFET)
 • พื้นฐานการออกแบบวงจรด้วยออปแอมป์ (Op-Amp)
 • พื้นฐานการออกแบบวงจรแอมปลิจูดมอดูเลชันและแอมปลิจูดดีมอดูเลชันด้วยไอซี AD633
 • พื้นฐานการออกแบบวงจรด้วยอุปกรณ์โอทีเอ (OTA)
 • พื้นฐานการออกแบบวงจรผลิตความถี่ด้วยออปแอมป์และเฟต
 • พื้นฐานการออกแบบวงจรกรองความถี่
 • การออกแบบวงจรขยายสัญญาณลอการิธึม
 • รวมตัวอย่างการออกแบบวงจรที่น่าสนใจ


บทที่ 1 พื้นฐานการออกแบบวงจรด้วยไดโอด (Diode)

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไดโอด
 • พื้นฐานการคำนวณไดโอด
 • พื้นฐานการออกแบบวงจรด้วยไดโอด
  • วงจรแหล่งจ่ายไฟตรงแบบครึ่งคลื่น
  • วงจรแหล่งจ่ายไฟตรงแบบเต็มคลื่น
 • ตัวอย่างการคำนวณและการออกแบบวงจรด้วยไดโอด

บทที่ 2 พื้นฐานการออกแบบวงจรด้วยทรานซิสเตอร์ (BJT)

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทรานซิสเตอร์
 • พื้นฐานการคำนวณทรานซิสเตอร์
 • พื้นฐานการออกแบบวงจรด้วยทรานซิสเตอร์
  • ออกแบบวงจรไบแอสทรานซิสเตอร์แบบที่ 1
  • ออกแบบวงจรไบแอสทรานซิสเตอร์ (BJT) แบบที่ 2
 • ตัวอย่างการคำนวณและการออกแบบวงจรด้วยทรานซิสเตอร์

บทที่ 3 พื้นฐานการออกแบบวงจรด้วยทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้ามอสเฟต (MOSFET)

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมอสเฟต
 • พื้นฐานการคำนวณมอสเฟต
 • พื้นฐานการออกแบบวงจรด้วยมอสเฟต
  • ออกแบบวงจรไบแอสมอสเฟตแบบที่ 1
  • ออกแบบวงจรไบแอสมอสเฟตแบบที่ 2
  • ออกแบบวงจรไบแอสมอสเฟตแบบที่ 3
 • ตัวอย่างการคำนวณและการออกแบบวงจรด้วยมอสเฟต

บทที่ 4 พื้นฐานการออกแบบวงจรด้วยออปแอมป์ (Op-Amp)

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับออปแอมป์
 • พื้นฐานการคำนวณออปแอมป์
 • พื้นฐานการออกแบบวงจรด้วยออปแอมป์
  • การออกแบบวงจรตามสัญญาณแรงดัน
  • การออกแบบวงจรขยายสัญญาณแบบกลับเฟส
  • การออกแบบวงจรขยายสัญญาณแบบไม่กลับเฟส

บทที่ 5 พื้นฐานการออกแบบวงจรแอมปลิจูดมอดูเลชันและแอมปลิจูดดีมอดูเลชันด้วยไอซี AD633

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไอซีเบอร์ AD633
 • พื้นฐานการคำนวณไอซีเบอร์ AD633
 • พื้นฐานการออกแบบวงจรด้วยไอซีเบอร์ AD633
 • ตัวอย่างการคำนวณและการออกแบบ

บทที่ 6 พื้นฐานการออกแบบวงจรด้วยอุปกรณ์โอทีเอ (OTA)

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโอทีเอ (OTA)
 • พื้นฐานการคำนวณโอทีเอ (OTA)
 • พื้นฐานการออกแบบวงจรด้วยโอทีเอ
  • วงจรขยายสัญญาณแบบกลับเฟส
  • วงจรขยายสัญญาณแบบไม่กลับเฟส
 • ตัวอย่างการคำนวณและการออกแบบวงจรด้วยอุปกรณ์โอทีเอ

บทที่ 7 พื้นฐานการออกแบบวงจรผลิตความถี่ด้วยออปแอมป์และเฟต

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวงจรผลิตความถี่
 • พื้นฐานการคำนวณวงจรผลิตความถี่
 • พื้นฐานการออกแบบวงจรผลิตความถี่ด้วยออปแอมป์และเฟต
  • การออกแบบวงจรผลิตความถี่แบบ Wien-Bridge Oscillator
  • การออกแบบวงจรผลิตความถี่แบบ Hartley
 • ตัวอย่างการคำนวณและการออกแบบวงจรผลิตความถี่ด้วยออปแอมป์และเฟต

บทที่ 8 พื้นฐานการออกแบบวงจรกรองความถี่

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวงจรกรองความถี่
 • พื้นฐานการคำนวณเกี่ยวกับวงจรกรองความถี่
 • พื้นฐานการออกแบบวงจรกรองความถี่ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ
  • การออกแบบวงจรกรองความถี่ต่ำผ่านลำดับ 1
  • การออกแบบวงจรกรองความถี่สูงผ่านลำดับ 1
  • การออกแบบวงจรกรองความถี่สูงผ่านลำดับ 2
  • การออกแบบวงจรกรองแถบความถี่ผ่าน (BPF)
  • การออกแบบวงจรกำจัดแถบความถี่ (BRF)
 • ตัวอย่างการคำนวณและการออกแบบวงจรกรองความถี่

บทที่ 9 การออกแบบวงจรขยายสัญญาณลอการิธึม

 • การออกแบบวงจรขยายสัญญาณลอการิธึมแบบที่หนึ่ง
 • การออกแบบวงจรขยายสัญญาณลอการิธึมแบบที่สอง
 • การออกแบบวงจรขยายสัญญาณลอการิธึมแบบที่สาม

บทที่ 10 รวมตัวอย่างการออกแบบวงจรที่น่าสนใจ

 • การออกแบบวงจรทวีความถี่สองเท่า
 • วงจรถอดรากที่สองโดยใช้ไอซีเบอร์ AD633
 • ออกแบบวงจรหารสัญญาณด้วยไอซีเบอร์ AD633
 • วงจรเปลี่ยนแรงดันเป็นกระแสโดยใช้ไอซีเบอร์ AD633

ดัชนี